Emitenci - Komisja Nadzoru Finansowego

Crowdfunding

Emitenci

Kluczową rolę w każdej zbiórce crowdfundingowej odgrywa kampania reklamowa. 

W przypadku gdy w formule crowdfundingu prowadzona jest oferta publiczna papierów wartościowych, kampania ta jest nie tylko promocją działalności samego emitenta, ale i oferowanych przez niego papierów wartościowych. Choć coraz częściej znaczącą rolę odgrywają w niej media społecznościowe, dotychczasowa praktyka wskazuje, że zasadnicza część reklamy prowadzona jest na specjalnie przygotowanej na te potrzeby stronie internetowej (stronie emisji). 

Odpowiedzialność za administrowanie stroną i treści na niej prezentowane ponosi emitent (przede wszystkim zarząd emitenta). Jest to istotne, gdyż bardzo często stanowi ona główne źródło wiedzy o spółce i prowadzonej ofercie. Prezentowane na niej informacje muszą cechować się rzetelnością   bazować na prawdziwych danych. Komunikacja reklamowa także powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny, tj. w sposób, który nie nadużywa zaufania odbiorców, ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Emitent powinien także informować inwestorów, że materiały zamieszczane na stronie i w mediach społecznościowych mają wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy, a decyzje inwestycyjne powinni podejmować przede wszystkim w oparciu o dane zawarte w dokumencie ofertowym.

Przypominamy:

  • Rzetelność i dokładność reklamy oraz jej spójność z treścią dokumentu ofertowego mają kluczowe znaczenie dla ochrony inwestorów, w szczególności inwestorów nieprofesjonalnych 
  • Wymogi dotyczące reklam zawarte w Ustawie o ofercie publicznej1 pozostają bez szkody dla innych, mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do ochrony konsumentów i nieuczciwych praktyk rynkowych
  • Prowadzenie reklamy, która wprowadza inwestora w błąd, może zostać zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji bądź nieuczciwa praktyka rynkowa
  • Za niedopuszczalne należy uznać praktyki reklamowe emitentów, które prowadzą do  zniekształcania lub wpływania na decyzje inwestycyjne inwestorów
  • Nadzór nad sposobem reklamowania ofert publicznych papierów wartościowych stanowi nieodłączny element funkcji nadzorczej UKNF
Poniżej emitenci mogą zapoznać się z podstawowymi wskazówkami, jak prawidłowo komunikować się z inwestorami podczas kampanii reklamowej prowadzonej w formule crowdfundingu.
______________________
1
art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)