Działalność lombardowa - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Działalność lombardowa

Data aktualizacji:

Od 7 stycznia 2024 roku obowiązują dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Obowiązki te zostały wprowadzone ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej1.

OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru stanowi czyn zabroniony zagrożony karą grzywny w wysokości do 500 000 zł. 

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową:

a) w dniu wejścia w życie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej może wykonywać dalej tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

b) który złoży wniosek o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, może po upływie tego terminu wykonywać dalej działalność, bez wpisu do rejestru do dnia prawomocnego rozpatrzenia wniosku.

OBOWIĄZEK KNF

KNF ma obowiązek wpisania do rejestru przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową, jeżeli zgodnie z dokumentami załączonymi do wniosku o wpis, przedsiębiorca spełnia określone wymagania. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie jest spełnione albo wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w terminie wyznaczonym przez KNF lub dane zawarte w tym wniosku nie są zgodne ze stanem faktycznym, KNF ma obowiązek odmówić wpisu. 

WYMAGANIA DO UZYSKANIA WPISU 

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową może uzyskać wpis do rejestru jeżeli:

a) prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej,
b) członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem lub prokurentem spółki jest osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
c) minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł,
d) spółka złożyła oświadczenie o tym, że kapitał zakładowy jest pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, a środki na pokrycie tego kapitału nie pochodzą z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych,

e) spółka wniosła opłatę za wpis do rejestru w wysokości 600 zł.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

Wniosek należy złożyć przy użyciu profilu Login.gov.pl. Można go złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez przeznaczony do tego system dostępny na stronie https://rdl.knf.gov.pl/wnioski. Wniosek przekazany do KNF w formie papierowej lub na platformie ePUAP zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU 

  • Podpisane elektronicznie oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących kapitału zakładowego [pdf]. Treść oświadczenia musi być zgodna z art.39 ust.3 pkt 1 ustawy2.
  • Podpisane elektronicznie oświadczenie o niekaralności [pdf] lub zaświadczenie KRK pozyskane z systemu e-KRK [zip]. Treść oświadczenia musi być zgodna z art.39 ust.3 pkt 2 ustawy2.
  • Opłata za wniosek (31 1010 0068 6800 0000 0000 0026 NBP O/O Warszawa)
  • Podpisane elektronicznie pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania podmiotu + opłata za pełnomocnictwo

BRAK NADZORU KNF

Ustawa o działalności lombardowej nie przewiduje nadzoru KNF nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność lombardową. Oznacza to w szczególności brak uprawnień KNF do żądania od tych podmiotów informacji i wyjaśnień oraz do kontrolowania ich działalności w zakresie zgodności z prawem, jak również przeprowadzania oceny spełniania przez nie wymagań przewidzianych prawem. 

W konsekwencji wpis danego podmiotu do rejestru nie powinien być interpretowany jako jakakolwiek forma zabezpieczenia przez KNF prawidłowości prowadzonej przez ten podmiot działalności, a w szczególności przestrzegania przez niego ustawy o działalności lombardowej. Wpis taki może być traktowany jedynie jako stwierdzenie spełniania przez dany podmiot określonych wymogów według stanu na dzień wprowadzenia wpisu. 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontrolę przestrzegania ustawy o działalności lombardowej przeprowadza Inspekcja Handlowa.

Sprawy indywidualne związane z nieprawidłowościami w działalności przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową kierowane mogą być do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) – podmiotu powołanego do wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać tzw. ostrzeżenie konsumenckie. Podawane jest ono do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej tego urzędu (www.uokik.gov.pl). 

______________________
1ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej
2Treści oświadczenia nie można modyfikować
Do pobrania

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

plik .mp4, 24,1MB
Pobierz