Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dostawcach świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od dostawcy na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 31 maja danego roku
Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Podstawę obliczenia należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy, w przypadku dostawców, stanowi liczba użytkowników, dla których dostawca świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość wpłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy, kwoty 1 zł i stawki ogłoszonej w komunikacie.

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od dostawcy na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: https://e-deklaracje.knf.gov.pl/.

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 78 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: