Naruszenia rozporządzenia PRIIP (1286/2014) - Komisja Nadzoru Finansowego

Zgłaszanie naruszeń

Naruszenia rozporządzenia PRIIP (1286/2014)

Data aktualizacji:

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 621 z późn. zm.) Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń dotyczących rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, z późn. zm.).

Zgłoszenia powinny zawierać szczegółowe informacje opisujące rodzaj naruszenia oraz dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za naruszenie.

Sposób odbierania zgłoszeń

1)   w formie pisemnej
na adres ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa
w podwójnej kopercie z dopiskiem na kopercie „NARUSZENIA PRIIP”.

2)   w formie elektronicznej
na adres mailowy naruszenia_priip@knf.gov.pl

Wskazany tryb umożliwia przekazanie tych informacji KNF z zachowaniem wysokich standardów ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenie. Zgłoszenia można dokonać także anonimowo.