Rynek pośredników kredytowych

data aktualizacji

Działem właściwym dla rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich jest dział II rejestru pośredników kredytowych. Poniżej udostępniamy wzór formularza wniosku o wpis, który jest właściwy dla rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym formularzem oraz z zawartymi w nim wyjaśnieniami.

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia.

Zachęcamy także do korzystania z ustawy o kredycie konsumenckim. Ujednolicony tekst ustawy dostępny jest pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715

Ważne dla pośredników kredytowych są również niektóre przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami dostępnej pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/819/1

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na treść art. 82 pkt 21 i 22 oraz art. 90 ustawy o kredycie hipotecznym.

Pytania i odpowiedzi

Załączniki do wniosku:

 1. Pełnomocnictwo ustanowione do występowania przed KNF w sprawie wniosku o wpis pośrednika kredytowego do rejestru pośredników kredytowych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 2. Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 59da ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim.
  Zaświadczenie składają: (1) pośrednik kredytowy będący osobą fizyczną, (2) członkowie zarządu pośrednika kredytowego będącego osobą prawną, (3) jeśli pośrednikiem kredytowym jest spółka nieposiadająca osobowości prawnej - wspólnicy spółki, jeśli są osobami fizycznymi, a w przypadku, gdy wspólnikiem spółki jest osoba prawna – członkowie zarządu.
  W przypadku uzyskania zaświadczenia o niekaralności w wersji elektronicznej należy przekazać pełny plik o niekaralności w formacie zip (nierozpakowany folder ZIP zawierający 3 pliki - xades, xml i pdf). Plik elektroniczny należy przesłać na adres dbr@knf.gov.pl, podając w temacie nazwę przedsiębiorcy, którego folder dotyczy i datę wysyłki wniosku. W przypadku zaświadczenia o niekaralności uzyskanego w formie papierowej, należy dołączyć oryginał lub jego poświadczoną notarialnie kopię.
  WAŻNE: Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez UKNF.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru, o której mowa w art. 59dc ustawy o kredycie konsumenckim.
 4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
 5. W przypadku osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej – wykaz członków zarządu lub wspólników pośrednika kredytowego.

Opłaty od wniosków o:

 • wpis pośrednika kredytowego do rejestru pośredników kredytowych w wysokości 600 zł,
 • zmianę wpisu w rejestrze pośredników kredytowych w wysokości 200 zł,
 • wykreślenie wpisu z rejestru pośredników kredytowych w wysokości 200 zł,

należy wnieść na rachunek Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 21 1010 0068 6800 0000 0000 0012, tytuł wpłaty odpowiednio:

 • opłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych,
 • opłata za zmianę wpisu do rejestru pośredników kredytowych,
 • opłata za wykreślenie wpisu z rejestru pośredników kredytowych.

Kwoty opłat określone są w art. 59dc ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim. 

UKNF przypomina wnioskodawcom o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej we właściwych rejestrach (CEIDG albo KRS) odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność, polegającą na pośrednictwie kredytowym w zakresie kredytów konsumenckich.

Informacja

Na pytania dotyczące stanu toczących się postępowań w sprawie rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich informacja udzielana jest we wtorki i czwartki w godzinach 9:30 –  11:00 pod numerem telefonu 22 262 49 78, 22 262 52 51 lub mailowo na adres e-mail:dbr@knf.gov.pl