Rynek pośredników kredytowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Działalność pośredników kredytu konsumenckiego została uregulowana w:

Aby rozpocząć działalność jako pośrednik kredytu konsumenckiego należy złożyć wniosek (RPK) do KNF:

dwie_drogi.PNG
ELEKTRONICZNY WNIOSEK
foto_1

Instrukcja dla użytkownika (plik pdf)

Lista załączników do wniosku (plik pdf)

1. Etap – Przygotowanie załączników do wniosku 

Do wniosku możesz dołączyć tylko elektroniczne zaświadczenie KRK, tzn. nierozpakowany źródłowy folder zip pobrany z systemu e-KRK (do pobrania w systemie e-KRK w zakładce „Odpowiedzi”) zawierający 3 pliki: xades, xml i pdf (nie mogą to być pojedyncze pliki z rozpakowanego folderu zip lub spakowany ponownie przez Wnioskodawcę folder zip).

Instrukcja pobrania folderu zip z elektronicznym zaświadczeniem o niekaralności z systemu e-KRK

Do wypełnienia elektronicznego wniosku o wpis do rejestru pośredników kredytu konsumenckiego będą wymagane następujące dokumenty i dane

tabela.PNG

2. Etap – Logowanie za pomocą Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej Login.gov.pl 

3. Etap – Wypełnij formularz znajdujący się na stronie portalu

 • System automatycznie pobierze dane Wnioskodawcy z CEIDG lub KRS. Jeśli pobrane informacje są niezgodne lub niekompletne należy wystąpić o ich sprostowanie do w/w rejestrów. W takiej sytuacji należy przerwać dalszą pracę nad formularzem i wrócić do uzupełniania go po wprowadzonej korekcie w danym rejestrze
 • Należy uzupełnić numer PESEL lub wybrać inny dokument tożsamości i podać jego serię i numer
 • Wskazany adres siedziby powinien być taki sam, jak stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej podane w CEIDG lub adres siedziby w KRS

4. Etap – Załączenie przygotowanych dokumentów. Przygotowane i załączone dokumenty powinny być kompletne, aktualne oraz w odpowiednim formacie

5. Etap – Podpisanie i złożenie wniosku. Kompletny wniosek wymaga uwierzytelnionego podpisu z wykorzystaniem Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej Login.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i prawidłowa. Samo złożenie wniosku nie oznacza, że Wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia działalności pośrednictwa kredytowego. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru pośredników kredytu konsumenckiego oraz nadaniu unikalnego numeru RPK. Wnioskodawca po w/w terminie powinien samodzielnie zweryfikować dokonanie wpisu w rejestrze: https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RPK 

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku elektronicznego w rejestrze pośredników kredytu konsumenckiego (RPK)

WNIOSEK W WERSJI PAPIEROWEJ

foto_2

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU/WNIOSEK O ZMIANĘ W WERSJI PAPIEROWEJ

Wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytu konsumenckiego (RPK) oraz wniosek o zmianę wpisu można złożyć w wersji papierowej. 

Pośrednik kredytu konsumenckiego jest zobowiązany do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o zmianach danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

1. Można wykorzystać formularz dostępny na stronie: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze. Wniosek do KNF można również złożyć w formie pisemnej.

2. W formularzu należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

3. Następnie zweryfikować je, czy nie zawierają błędów.

4. Do wniosku należy dołączyć: 

 • Zaświadczenie z KRK o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 59da ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim. Zaświadczenie składają:
  • pośrednik kredytowy będący osobą fizyczną,
  • członkowie zarządu pośrednika kredytowego będącego osobą prawną,
  • jeśli pośrednikiem kredytowym jest spółka nieposiadająca osobowości prawnej - wspólnicy spółki, jeśli są osobami fizycznymi, a w przypadku, gdy wspólnikiem spółki jest osoba prawna – członkowie zarządu. 

W przypadku uzyskania zaświadczenia o niekaralności w wersji elektronicznej, należy przekazać pełny plik o niekaralności w formacie zip (nierozpakowany folder zip zawierający 3 pliki - xades, xml i pdf). Plik elektroniczny należy przesłać na adres e-mail: dbr@knf.gov.pl, podając w temacie nazwę przedsiębiorcy, którego folder dotyczy i datę wysyłki wniosku. W przypadku zaświadczenia o niekaralności uzyskanego w formie papierowej, należy dołączyć oryginał lub jego poświadczoną notarialnie kopię.

UWAGA: Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez UKNF.

 • Aktualny odpis z KRS lub odpis z CEIDG
 • W przypadku osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej – wykaz członków zarządu lub wspólników pośrednika kredytowego
 • Dowód uiszczenia opłaty za wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru, o której mowa w art. 59dc ustawy o kredycie konsumenckim. Opłaty należy wnieść na rzecz:
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 21 1010 0068 6800 0000 0000 0012
- wniosek za wpis pośrednika kredytowego do rejestru pośredników kredytowych w wysokości 600 zł (w tytule przelewu należy wskazać: opłata za złożony wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych –  … wpisać nazwę firmy)
- wniosek o zmianę wpisu w rejestrze pośredników kredytowych w wysokości 200 zł (w tytule przelewu należy wskazać: opłata za złożony wniosek o zmianę wpisu w rejestrze pośredników kredytowych –  … wpisać nazwę firmy)

Kwoty opłat określone są w art. 59dc ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim.

 • W przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika:
  • Pełnomocnictwo ustanowione do występowania przed KNF w sprawie wniosku o wpis/zmianę wpisu pośrednika kredytowego do rejestru pośredników kredytowych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od ustanowionego pełnomocnictwa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 tytułem „opłata skarbowa od ustanowionego pełnomocnictwa dla ( … dane pełnomocnika)”

UKNF przypomina Wnioskodawcom o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej we właściwych rejestrach (CEIDG albo KRS) odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność, polegającą na pośrednictwie kredytowym w zakresie kredytów konsumenckich.

Korespondencję można dostarczyć korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP lub też w tradycyjnej formie – listownie.

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i prawidłowa. Samo złożenie wniosku nie oznacza, że Wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia działalności pośrednictwa kredytowego. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru pośredników kredytu konsumenckiego oraz nadaniu unikalnego numeru RPK.

Wnioskodawca po w/w terminie winien samodzielnie zweryfikować dokonanie wpisu w rejestrze: https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RPK 

WNIOSEK O WYKREŚLENIE

W przypadku zakończenia działalności, gdy pośrednik kredytu konsumenckiego zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także gdy przestaje spełniać warunki, o których mowa w art. 59da ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim zobowiązany jest niezwłocznie do  złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.

Do złożenia wniosku o wykreślenie można wykorzystać formularz zamieszczony pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze. Wniosek można również złożyć w formie pisemnej.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wykreślenie wpisu z rejestru pośredników kredytowych, o którym mowa w art. 59dc ustawy o kredycie konsumenckim. Opłaty należy wnieść na rzecz:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 21 1010 0068 6800 0000 0000 0012 w wysokości 200 zł. W tytule przelewu należy wskazać: opłata za wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru pośredników kredytowych –  … wpisać nazwę firmy). Korespondencję można dostarczyć korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP lub w tradycyjnej formie – listownie.

WAŻNE

Opłacie podlega każdorazowe złożenie wniosku. W przypadku wniosku pozostawionego bez rozpoznania Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia nowej aktualnej opłaty. 

Art. 59dc ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje, że przewidziana opłata jest wnoszona w związku z samym faktem złożenia wniosku, niezależnie czy wniosek ten doprowadzi do oczekiwanego rezultatu w postaci uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytowych. Wykluczona jest również możliwość zaliczenia na poczet nowego wniosku opłaty uiszczonej z wcześniej wniesionym wnioskiem, który następnie został pozostawiony bez rozpoznania.

KONTAKT

Na pytania dotyczące stanu toczących się postępowań w sprawie rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich informacji udzielamy we wtorki i czwartki od 9:30 do 11:00 pod numerami telefonów: 22 262 40 76, 22 262 52 51 lub mailowo pod adresem: dbr@knf.gov.pl.

Do pobrania

Wniosek RPK w 3 krokach

plik .avi, 45,2MB
Pobierz