Postępowanie rejestrowe ZASI - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wniosek o wpis do rejestru ZASI

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru ZASI mogą skorzystać z formularza wniosku o wpis do rejestru ZASI. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z uzyskaniem wpisu do rejestru zarządzających ASI. Dokonanie wpisu jest poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w którym UKNF może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji. 

Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza nie jest obowiązkowe, jednak UKNF zachęca do korzystania z niego. Wniosek można również złożyć w innej formie pisemnej. Na kompletny wniosek składają się wszystkie wymagane prawem załączniki określone w art. 70zc ust. 2 Ustawy.

Formularz dostępny jest również w wyszukiwarce wniosków i formularzy składanych do UKNF

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku, musi on zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, a następnie wraz z kompletem dokumentów powinien być przekazany do UKNF w jednej z poniższych form:

  • wysłany za pośrednictwem platformy ePUAP UKNF
  • złożony osobiście w czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:00 Biurze Podawczym UKNF przy ul. Piękna 20 w Warszawie
  • wysłany na adres siedziby UKNF: 

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

Analiza formalna i merytoryczna wniosku

Na wstępnym etapie rozpatrywania wniosku o wpis zarządzającego ASI do rejestru ZASI jest dokonywana weryfikacja formalna wniosku w zakresie wymagań określonych w art. 70zc ust. 2 Ustawy, a także:

  • czy przekazane dokumenty spełniają wymagania dotyczące formy, wskazane w art. 76a k.p.a., 

  • czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy, a jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem pełnomocnika, 

  • czy pełnomocnictwo zostało prawidłowo udzielone, tj. podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa. 

W przypadku braków w tym zakresie, UKNF wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

W kolejnym etapie, w ramach prowadzonego przez UKNF postępowania administracyjnego dokonywana jest analiza merytoryczna wniosku. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, do wnioskodawcy przesyłane jest pismo z uwagami z prośbą o dokonanie stosownych zmian i uzupełnień dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.

Wpis do rejestru jest czynnością materialno-techniczną i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa dokonania wpisu do rejestru zarządzających ASI przez KNF zachodzi natomiast w drodze decyzji administracyjnej. 

Termin rozpatrywania wniosku

UKNF rozpatruje wniosek o dokonanie wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Obowiązki wnioskodawcy 

W toku postępowania administracyjnego, wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić UKNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, w tym o zmianie składu organów statutowych lub adresu wnioskodawcy. Oznacza to, że w przypadku zmiany informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek ich przekazania do UKNF, bez uprzedniego wezwania.