Raportowanie fraudów na podstawie PSD2 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (u.u.p.) nakładają na dostawców usług płatniczych obowiązek raportowania do organu nadzoru danych dotyczących oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi (fraudy).  

Zgodnie z art. 32h u.u.p. dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–4, 6, 9, 11 i 12 u.u.p., w okresach półrocznych, w terminie do końca miesiąca następującego po danym półroczu, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub innemu właściwemu organowi nadzoru nad tym dostawcą, dane dotyczące oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi, uwzględniając różne sposoby świadczenia usług płatniczych. 

Szczegółowe instrukcje dla dostawców dotyczące zgłaszania fraudów zostały uregulowane w Wytycznych w sprawie wymogów zgłaszania nadużyć finansowych, na podstawie art. 96 ust. 6 drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) (EBA/GL/2018/05 zmienione przez EBA/GL/2020/01), dostępne są na stronie internetowej EUNB pod adresem: https://www.eba.europa.eu/guidelines-fraud-reporting-under-psd2

Sprawozdania należy przekazywać:

1) W przypadku Małych Instytucji Płatniczych (MIP) - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UKNF (ESP), dostępnej na platformie ePUAP. 

W wyjątkowych sytuacjach sprawozdania mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:dbr@knf.gov.pl;

2) Pozostali dostawcy usług płatniczych - za pośrednictwem Portalu KNF.

Etapy postępowania przy przekazywania danych dotyczących fraudów za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UKNF:

1. W celu skorzystania z ESP UKNF należy wypełnić formularz na stronie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

2. Z dostępnych kategorii wybrać „Pisma do urzędu” z obszaru „Sprawy ogólne”.

3. Następnie wybrać opcję „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i „Załatw sprawę”.

4. Zalogować się do platformy ePUAP za pomocą profilu zaufanego i wypełnić dostępny formularz.

5. Do formularza (do pobrania poniżej) załączyć wypełnione sprawozdanie.

6. W tytule pisma należy podać nazwę podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie wraz z dopiskiem: „Nazwa podmiotu_Fraudy formularz sprawozdawczy za okres … ”.

7. W polu „Opis sprawy” zawrzeć krótki opis sprawy, imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby odpowiedzialnej za przekazywane sprawozdanie. 

8. Po podpisaniu dokumentu podpisem elektronicznym wysłać za pomocą przycisku „Wyślij”. 

Nie należy ingerować w strukturę przekazanego szablonu, tj. dodawać, usuwać wierszy i kolumn, zmieniać komórek arkusza, uzupełniać pliku o dodatkowe arkusze (zakładki) lub w jakikolwiek sposób ingerować w zawarte w szablonie makropolecenia, lub zmieniać treści pól, które nie zostały przeznaczone do wypełnienia przez podmiot.

Formularze sprawozdawcze nie powinny zawierać odwołań do innych arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, innych zewnętrznych plików (źródeł danych) oraz odwołań do stron www i innych adresów internetowych. W polach nie należy umieszczać elementów graficznych/obrazów ani osadzać plików lub innych obiektów. Wszystkie pola formularza w udostępnionych tabelach muszą zostać wypełnione. Szczegółowa instrukcja wypełniania znajduje się w "Formularzu sprawozdawczym - raportowanie fraudów".

Do pobrania

Formularz sprawozdawczy - raportowanie fraudów

plik .xlsx, 83,8kB
Pobierz