Administratorzy towarowego wskaźnika referencyjnego niebędącego kluczowym wskaźnikiem referencyjnym - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na administratorze towarowego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia (UE) 2016/1011 niebędącego kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia (UE) 2016/1011, spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość należnej opłaty rocznej wynosi równowartości w złotych 500 EUR

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia opłaty rocznej, pierwszą opłatę wnosi za rok następujący po roku, w którym rozpoczął działalność.

Opłata roczna wnoszona jest jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego.

Opłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.
Opłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 54 26 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: