Formularz informacji o transakcjach płatniczych wykonanych przez Małe Instytucje Płatnicze - Komisja Nadzoru Finansowego

Sprawozdania i zgłoszenia przekroczenia limitów transakcji płatniczych przez Małą instytucję płatniczą (MIP) należy przekazywać do KNF za pośrednictwem formularzy sprawozdawczych.

Sprawozdania dotyczące liczby i wartości transakcji wykonanych przez MIP należy złożyć wybierając z rozwijalnej listy „Sprawozdawczość małych instytucji płatniczych”, następnie w zakładce „Informacja” odpowiednio:

  1. informacja kwartalna - art. 117r ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (u.u.p.)
  2. informacja roczna - art. 117r ust. 1 pkt 1 lit. b u.u.p.

Terminy

  • Informację kwartalną należy przekazać w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.
  • Informację roczną należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po danym roku.

W przypadku przekroczenia limitu transakcji płatniczych MIP zobowiązana jest przekazywać do KNF odpowiednie zgłoszenia za pośrednictwem formularzy, wybierając z rozwijalnej listy „Sprawozdawczość małych instytucji płatniczych” , następnie w zakładce „Przekroczenie limitu” odpowiednio:

  1. przekroczenie limitu w ciągu miesiąca (art. 117p ust. 1 pkt 1 lit. a u.u.p.)
  2. przekroczenie limitu w ciągu 3 miesięcy (art. 117p ust. 1 pkt 1 lit. b u.u.p.)
  3. przekroczenie limitu w ciągu 12 miesięcy (art. 117p ust. 1 pkt 1 lit. b u.u.p.)

Informacje dotyczące przekroczenia limitu transakcji należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia upływu okresów wskazanych powyżej, w punktach 1-3.

Niezależnie od obowiązku informowania KNF o przekroczeniu limitu transakcji, w okresie dostosowywania rozmiarów działalności do wymogów określonych przepisami u.u.p. lub rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (art. 117q ust. 1 pkt 1 u.u.p.), MIP zobowiązana jest do przekazywania KNF informacji miesięcznych (art. 117r ust. 1 pkt 1 lit. c) u.u.p.). Informacje należy przekazać poprzez formularz, wybierając z rozwijalnej listy „Sprawozdawczość małych instytucji płatniczych” a następnie zakładkę „Miesięczna”.

Informacje miesięczne dotyczące przekroczenia limitu transakcji należy zgłaszać w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Prosimy o przekazywanie sprawozdań i informacji o przekroczeniach za pośrednictwem formularzy.

Skorzystanie z platformy ePUAP lub z formy papierowej możliwe jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Kanały te zarezerwowane są do innych spraw bieżącego nadzoru lub kontaktu ogólnego.