Powiadomienia paszportowe dotyczące działalności pośredników kredytu hipotecznego na terytorium RP korzystających ze swobody świadczenia usług - Komisja Nadzoru Finansowego

Pośrednictwo kredytowe

Powiadomienia paszportowe dotyczące działalności pośredników kredytu hipotecznego na terytorium RP korzystających ze swobody świadczenia usług.

Powiadomienia paszportowe dotyczące działalności pośredników kredytu hipotecznego na terytorium RP korzystających ze swobody świadczenia usług

UKNF prezentuje poniżej zestawienie notyfikacji pochodzących od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej przez pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów, w rozumieniu art. 4 pkt 1, 15-16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U.2017.819 j.t.) (dalej: u.k.h.).

Zgodnie z art. 68 u.k.h., odpowiadającym treści art. 32 Dyrektywy 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim mogą wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział, jeżeli są dopuszczeni do wykonywania tej działalności i wpisani do właściwego rejestru w macierzystym państwie członkowskim.

Zgodnie z Wytycznymi EBA dotyczącymi powiadomień paszportowych w odniesieniu do pośredników kredytowych na mocy dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych, powiadomienie paszportowe (notyfikacja) w odniesieniu do świadczenia usług, o którym mowa w art. 32 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2014/17/UE, powinno zawierać następujące informacje:

a) przyjmujące państwo członkowskie, w którym pośrednik kredytowy zamierza prowadzić działalność;
b) nazwa, adres siedziby zarządu i numer wpisu w rejestrze pośrednika kredytowego;
c) adres internetowy rejestru online prowadzonego przez macierzysty właściwy organ, pod którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat pośrednika;
d) nazwa obecnego właściwego organu w państwie członkowskim pochodzenia;
e) w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w rejestrze macierzystego właściwego organu – usługi, które pośrednik kredytowy zamierza świadczyć w przyjmującym państwie członkowskim;
f) w stosownych przypadkach nazwa i numer wpisu w rejestrze kredytodawców, z którymi pośrednik kredytowy jest związany lub w imieniu których wyłącznie działa, oraz potwierdzenie, że kredytodawcy ponoszą pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za działania pośrednika kredytowego;
g) data urodzenia w przypadku osoby fizycznej;
h) data powiadomienia pośrednika kredytowego przez macierzysty właściwy organ.

Loading...