Konglomeraty finansowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Konglomerat finansowy

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (t.j. Dz.U. z dnia 19.08.2020 r., poz.1413) (zwanej dalej ustawą o nadzorze uzupełniającym), krajowy organ nadzoru dokonuje nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym przeglądu sektorów finansowych w celu zidentyfikowania grup spełniających kryteria właściwe dla konglomeratów finansowych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o nadzorze uzupełniającym, konglomerat finansowy tworzy grupa, na czele której stoi podmiot regulowany, albo grupa, w której co najmniej jeden z podmiotów zależnych jest podmiotem regulowanym, która:

1) w przypadku gdy na czele grupy stoi podmiot regulowany, spełnia łącznie następujące warunki:

a)    podmiot stojący na czele grupy jest podmiotem dominującym wobec podmiotu sektora finansowego, podmiotem posiadającym znaczący udział kapitałowy w podmiocie sektora finansowego lub podmiotem powiązanym z podmiotem sektora finansowego przez umowę o zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, lub inną umowę o podobnym charakterze,

b)    co najmniej jeden z podmiotów w grupie prowadzi działalność w sektorze ubezpieczeniowym i co najmniej jeden z nich prowadzi działalność w sektorze bankowym lub w sektorze usług inwestycyjnych lub jest jednym z podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. g-i,

c)    skonsolidowana lub zagregowana działalność wchodzących w skład grupy podmiotów prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeniowym oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze bankowym i w sektorze usług inwestycyjnych jest znacząca w rozumieniu art. 6 ust. 2 lub 3, tzn. jeżeli średnia arytmetyczna ze wskaźnika struktury tego sektora i wskaźnika wypłacalności tego sektora wynosi więcej niż 10% lub suma bilansowa najmniej istotnego sektora w grupie przekracza równowartość 6 mld euro.

2) w przypadku gdy co najmniej jeden z podmiotów zależnych w grupie jest podmiotem regulowanym, spełnia łącznie następujące warunki:

a)    działalność grupy jest prowadzona głównie w sektorze finansowym w rozumieniu art. 6 ust. 1, tzn. jeśli udział sumy bilansowej podmiotów sektora finansowego w grupie w odniesieniu do sumy bilansowej całej grupy przekracza 40%,

b)    co najmniej jeden z podmiotów w grupie prowadzi działalność w sektorze ubezpieczeniowym i co najmniej jeden z nich prowadzi działalność w sektorze bankowym lub w sektorze usług inwestycyjnych lub jest jednym z podmiotów,  o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. g-i,

c)    skonsolidowana lub zagregowana działalność wchodzących w skład grupy podmiotów prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeniowym oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze bankowym i w sektorze usług inwestycyjnych jest znacząca w rozumieniu art. 6 ust. 2 lub 3, tzn. jeżeli średnia arytmetyczna ze wskaźnika struktury tego sektora i wskaźnika wypłacalności tego sektora wynosi więcej niż 10% lub suma bilansowa najmniej istotnego sektora  w grupie przekracza równowartość 6 mld euro.

Limity kwalifikacyjne konglomeratu finansowego, zgodnie z art. 7 ustawy o nadzorze uzupełniającym, określane są na podstawie zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W przypadku, gdy podmioty w konglomeracie nie sporządzają sprawozdania skonsolidowanego lub ich sprawozdania nie obejmują wymaganych danych, limity określa się na podstawie zagregowanej sumy bilansowej podmiotów wchodzących w skład grupy, określonej na podstawie zbadanych rocznych sprawozdań finansowych, przy uwzględnieniu sumy bilansowej danego podmiotu w części proporcjonalnie odpowiadającej zaangażowaniu kapitałowemu grupy w tych podmiotach.

Wyniki przeglądu grup finansowych spełniających kryteria właściwe dla konglomeratów finansowych w 2023 r.

W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła dalsze spełnianie przez Grupę PZU kryteriów pozwalających uznawać ją za konglomerat finansowy i tym samym konieczność kontynuowania stosowania wobec niej nadzoru uzupełniającego sprawowanego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (t.j. Dz.U. z dnia 19.08.2020 r., poz.1413).*

*Konglomerat finansowy Grupa PZU SA został objęty nadzorem uzupełniającym Decyzją KNF z dnia 26 lutego 2019 r."

Lista konglomeratów finansowych w Unii Europejskiej

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ang. Joint Committee) każdego roku publikuje aktualną listę konglomeratów finansowych identyfikowanych na obszarze Unii Europejskiej.
Listy publikowane są na stornie Wspólnego Komitetu pod linkiem:

https://esas-joint-committee.europa.eu/about-us/scope-of-activities/financial-conglomerates