Realny zysk - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Realny zysk

Data aktualizacji:

Reklama oferty publicznej, choć w założeniu ma na celu nakłonienie inwestora do zainwestowania swoich środków, nie powinna przedstawiać nierealistycznych wizji inwestycji czy obietnicy zarobku.
Prezentując prognozy dotyczące możliwego zysku należy odnieść się do takich aspektów jak np. stopień rozwoju danego rynku, koniunktura gospodarcza, pozycja rynkowa czy sytuacja finansowa emitenta. Reklama nie może też maskować kwestii, które mogą być dla emitenta niekorzystne w trakcie promocji (np. słabe wyniki finansowe).

Odpowiedzialna reklama to nie tylko rzetelnie przygotowana prognoza zysku jaki inwestorzy mogą osiągnąć z inwestycji. Za równie istotne należy uznać informowanie o zasadach procesu podejmowania decyzji o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy oraz wpływie inwestorów na ten proces.

Rzetelna reklama inwestycji w akcje spółek crowdfundingowych powinna uwzględniać m.in.:

  • informację, że z uwagi na  etap działalności spółki zamierza ona wypracowany zysk przeznaczyć w pierwszej kolejności na reinwestycje wraz z podaniem przybliżonego horyzontu czasowego takiej strategii;
  • informację, że inwestor może nie zarobić a nawet ponieść stratę  na odsprzedaży akcji na rynku prywatnym lub w razie debiutu spółki na rynku regulowanym lub NewConnect;
  • informację, że w przypadku decyzji o wyjściu ze spółki, inwestor może mieć trudności
    ze sprzedażą zakupionych akcji.