Dział I - oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty rynku ubezpieczeniowego

Dział I - oddziały zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) (ubezpieczenia na życie – dział I)