Rejestracja BUP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wniosek

Wpis biura usług płatniczych (BUP) do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestr) dokonywany jest na podstawie wniosku składanego do KNF. 

Przed złożeniem wniosku o wpis jako BUP do rejestru należy zapoznać się z warunkami prowadzenia działalności w tej formie, tzn. wymogami, jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis do rejestru, wymogami, jakim podlegają biura usług płatniczych prowadzące działalność, opłatami za wpis, kosztami nadzoru.

Wypełnianie wniosku

Formularz jest dostępny tutaj.

Wniosek powinien zawierać:

1. dane wnioskodawcy:

a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) przedsiębiorcy,
b. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności;

2. dane kontaktowe wnioskodawcy:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu,

c. adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do jego reprezentowania (e-mail),

d. adres wnioskodawcy wskazany do doręczeń korespondencji w formie pisemnej,

3. dane agentów wnioskodawcy (o ile zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem agentów): 

a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,

b. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta,

c. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

d. imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających agentem oraz dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają właściwe kompetencje,

e. dla osób zarządzających agentem – dokument potwierdzający, że osoby te nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

f. numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada;

4. dane oddziałów wnioskodawcy (o ile zamierza prowadzić działalność poprzez oddziały):  

a. nazwę (firmę) oddziału,

b. adres oddziału.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę następującej treści: 
  • "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych". 
Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: 
  • Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Opłata za wpis do rejestru

Przed złożeniem wniosku należy uiścić opłatę skarbową na numer rachunku prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika w wysokości 616 zł, a dokument potwierdzający jej uiszczenie należy przekazać do KNF wraz z tym wnioskiem. 

Konto opłaty skarbowej: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Centrum Obsługi Podatnika 

ul. Obozowa 57 

01-161 Warszawa 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Sposób złożenia wniosku

Podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika wniosek o wpis BUP wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej za wpis w odpowiedniej wysokości, dokumentem pełnomocnictwa i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł – jeżeli takie występuje (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, który opublikował stosowną informację w Krajowym Rejestrze Sądowym), można złożyć:

1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP): /2447pvjake/SkrytkaESP; 

2. za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: 

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa 1

skr. poczt. 419; 

3. osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:00, pod adresem: Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa.

Termin rozpatrzenia wniosku

KNF jest obowiązana dokonać wpisu biura usług płatniczych do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu do KNF kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku. 

KNF może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w piśmie o uzupełnienie. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Postępowanie rejestrowe BUP co do zasady kończy się wpisem do rejestru, który jest widoczny na stronie internetowej KNF. Z dniem uzyskania wpisu BUP może rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie usług płatniczych. 

Po dokonaniu wpisu KNF z urzędu wydaje zaświadczenie, które wysyła do BUP.

Odmowa wpisu

KNF może odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie lub dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym. 

KNF odmawia wpisu (obligatoryjnie), w przypadku gdy:

1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru;

2. BUP wykreślono z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z następujących przyczyn:

a. przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w charakterze biura usług płatniczych złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym;

b. stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych przez BUP.

Kontakt

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać bezpośrednio od Departamentu Bankowości Równoległej, e-mail:dbr@knf.gov.pl.