Działalność zagraniczna KIP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Krajowa instytucja płatnicza (KIP) może prowadzić działalności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw członkowskich.

KIP może wykonywać usługi płatnicze objęte zezwoleniem na terytorium innego państwa członkowskiego:

1. w formie oddziału, 

2. za pośrednictwem agenta,

3. w ramach działalności transgranicznej.

Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w formie oddziału lub za pośrednictwem agenta

Zamiar świadczenia usług płatniczych na terytorium innego państwa członkowskiego przez oddział lub za pośrednictwem agenta należy zgłosić poprzez złożenie do KNF stosownego zawiadomienia, w formie pisemnej. Wraz z takim zawiadomieniem KIP powinna złożyć wniosek o dokonanie wpisu oddziału lub agenta do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestr).

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. nazwę państwa członkowskiego, na terytorium którego krajowa instytucja płatnicza zamierza świadczyć usługi płatnicze przez oddział lub za pośrednictwem agenta

2. nazwę (firmę) i siedzibę i adres krajowej instytucji płatniczej

3. nazwę (firmę) i adres oddziału lub imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta, numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta jeżeli taki posiada, oraz siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności

4. opis struktury organizacyjnej oddziału, program działalności i plan finansowy na okres co najmniej trzyletni, a także opis mechanizmów kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (u.u.p.), w odniesieniu do oddziału – w przypadku gdy KIP zamierza świadczyć usługi płatnicze przez oddział

5. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 u.u.p., w zakresie związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – w przypadku gdy KIP zamierza świadczyć usługi płatnicze za pośrednictwem agenta

6. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem lub działalnością agenta, a w przypadku agentów innych niż dostawcy podlegający nadzorowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym lub ich jednostki zależne – także dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają właściwe kompetencje oraz że nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 4 u.u.p.

7. wykaz usług płatniczych, które KIP zamierza świadczyć na terytorium państwa członkowskiego - odpowiednio przez oddział lub za pośrednictwem agenta

Do zawiadomienia należy dołączyć informacje określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (EU) 2017/2055 z dnia 23 czerwca 2017 r. - Regulatory Technical Standards on passporting under PSD2.

W terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia (lub jego uzupełnienia) KNF przesyła właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego zawiadomienie KIP albo w drodze decyzji administracyjnej odmawia jego przesłania.

KNF odmawia przesłania zawiadomienia w przypadku gdy:

1. zawiadomienie nie spełnia wymagań i nie zostało uzupełnione w terminie

2. struktura organizacyjna oddziału KIP jest nieadekwatna do zamierzonej działalności

3. zamierzona działalność oddziału lub wykonywanie usług za pośrednictwem agenta naruszałoby przepisy prawa

4. posiada lub uzyskała od właściwych organów nadzorczych państwa goszczącego, w którym KIP zamierza wykonywać usługi płatnicze, informacje wskazujące, iż istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, że w związku z tą działalnością jest popełniane lub zostało popełnione przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, usiłowano popełnić takie przestępstwo lub popełnienie takiego przestępstwa jest zamierzone, lub rozpoczęcie wykonywania usług przez oddział lub za pośrednictwem agenta mogłyby zwiększać ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W przypadku nieotrzymania, w terminie 30 dni od dnia przesłania przez KNF zawiadomienia, zastrzeżeń od właściwych organów nadzorczych państwa goszczącego, KNF wpisuje odpowiednio oddział lub agenta do rejestru. 

KIP może świadczyć usługi płatnicze na terytorium innego państwa członkowskiego od dnia uzyskania wpisu do rejestru.

O dokonaniu wpisu do rejestru KNF powiadamia KIP pisemnie. Wpis podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru). O wysokości opłaty i numerze rachunku, na który należy uiścić tę opłatę, KNF informuje KIP po dokonaniu wpisu do rejestru.

KIP jest obowiązana każdorazowo powiadomić w formie pisemnej o zamiarze dokonania zmiany danych zawartych w zawiadomieniu.

Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznie

KIP zawiadamia KNF o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej. Łącznie z zawiadomieniem KIP powinna złożyć wniosek o wpis działalności transgranicznej do rejestru

Zawiadomienie powinno wskazywać:

1. usługi płatnicze, jakie KIP zamierza wykonywać,

2. państwa członkowskie, w których KIP zamierza prowadzić działalność transgraniczną.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje określone w Rozporządzeniu delegownaym Komisji (EU) 2017/2055 z dnia 23 czerwca 2017 r. - Regulatory Technical Standards on passporting under PSD2.

KNF przesyła zawiadomienie KIP właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania i powiadamia o tym KIP. W przypadku nieotrzymania, w terminie 30 dni od dnia przesłania przez KNF zawiadomienia, zastrzeżeń od właściwych organów nadzorczych państwa goszczącego, KNF wpisuje działalność transgraniczną KIP do rejestru.

O dokonaniu wpisu do rejestru KNF powiadamia KIP pisemnie. Wpis podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru). O wysokości opłaty i numerze rachunku, na który należy uiścić tę opłatę KNF informuje  po dokonaniu wpisu do rejestru.

KIP może świadczyć usługi płatnicze transgranicznie od dnia uzyskania odpowiedniego wpisu do rejestru.