Zezwolenie – zakończenie postępowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na świadczenie tej działalności albo odmową udzielenia takiego zezwolenia.

Decyzja administracyjna jest doręczana stronie (w przypadku działania przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi).

Przesłanki odmowy wydania zezwolenia

KNF odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, stosownie do art. 32 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w przypadku, gdy:

  1. dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
  2. wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
  3. wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.