Informacje dotyczące sprawdzianu umiejętności

data aktualizacji

dla osób posiadających tytuł nadany przez zagraniczną instytucję, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

AKTUALNOŚCI

Komisja Egzaminacyjna dla Maklerów Papierów Wartościowych informuje, że egzamin na maklera papierów wartościowych oraz sprawdzian umiejętności odbędzie się 19 marca 2023 roku (niedziela). 

Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych informuje, że najbliższy sprawdzian umiejętności dla doradców inwestycyjnych odbędzie się 16 kwietnia 2023 r oku (niedziela).

INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-48-38
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Opłata za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności wynosi 200,00 zł. Sprawdzian umiejętności dla ubiegających się o wpis na listę doradców inwestycyjnych przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych. 

Opłatę za sprawdzian umiejętności należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze  05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 z dopiskiem „imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu, sprawdzian umiejętności w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”.

W celu zgłoszenia się na sprawdzian umiejętności należy przesłać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wypełniony formularz wniosku rejestrowego z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu przeprowadzenia sprawdzianu oraz wskazaniem, czy dotyczy sprawdzianu dla osób ubiegających się wpis na listę doradców inwestycyjnych czy maklerów papierów wartościowych. 

Informacja o nadanym przez zagraniczną instytucję tytule, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 t.j. z późn. zm.), będącym podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu, powinna być potwierdzona:

a) w przypadku Certyfikowanego Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (Certified International Investment Analyst - CIIA) nadawanego przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International Investment Analysts - ACIIA) – pisemnym zaświadczeniem wydanym przez ACIIA, przetłumaczonym na język polski przez tłumacza przysięgłego;

b) w przypadku Dyplomowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst - CFA) nadawanego przez CFA Institute – pisemnym zaświadczeniem o posiadaniu tytułu CFA, tj. o uzyskaniu tytułu CFA oraz prawie do posługiwania się tym tytułem zgodnie z regulacjami CFA Institute. Zaświadczenie to może być wydane:

 • bezpośrednio przez: CFA Institute, przy czym wówczas musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • albo w języku polskim przez CFA Society Poland na podstawie informacji otrzymanej z CFA Institute (zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zaświadczenie to będzie wydawane przez CFA Society Poland bezpłatnie).

Kandydat, który spełnił powyższe wymogi jest informowany pisemnie o miejscu i terminie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności. Jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.

Sprawdzian umiejętności jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Rozwiązanie testu trwa 90 minut. Warunkiem zdania sprawdzianu umiejętności przez uczestnika jest otrzymanie co najmniej 40 punktów. Każda odpowiedź na pytanie oceniana jest według następujących zasad:

 • odpowiedź dobra – dwa punkty,
 • odpowiedź zła – minus jeden punkt (punkt ujemny),
 • brak odpowiedzi – zero punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest jego opłacenie przed datą sprawdzianu umiejętności określoną przez kandydata we wniosku rejestrowym. Opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na konto Komisji: NBP O/O Warszawa o numerze  05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 z dopiskiem: imię i nazwisko przystępującego do egzaminu, tytuł wpłaty. Kandydat, który spełnił powyższe wymogi jest informowany pisemnie o miejscu i terminie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności. Jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.

Wnioski można składać 

 • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
 • pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

Wysokość opłat za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności oraz regulamin przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2021 poz. 2091).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi epidemiologicznymi dla osób zdających oraz członków Komisji Egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

 • Komunikat nr 289 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 287 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 3/2022 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 4/2022 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 283 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie w sprawie skorygowanych wyników sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r., uchylenia komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 280 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz umożliwienia zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 280 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie umożliwienia zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 274 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 273 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 272 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 269 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 7 listopada 2021 r.
 • Komunikat Nr 268 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat nr 265 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 264 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 260 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 września 2019 r.
 • Komunikat nr 258 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 253 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 252 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 244 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności w dniu 22 września 2019 r.
 • Komunikat Nr 242 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 237 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 234 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności 
 • Komunikat Nr 233 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności
 • Komunikat Nr 224 (plik PDF)  Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności 
 • Komunikat Nr 220 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat nr 218 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności 
 • Komunikat nr 217 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności 
 • Komunikat Nr 207 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 201 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianów umiejętności
 • Komunikat Nr 200 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności 
 • Komunikat Nr 195 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat nr 194 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 193 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności
 • Komunikat nr 177 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności.
 • Komunikat nr 172 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności.
 • Komunikat nr 169 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianów umiejętności, które odbędą się w dniu 21 czerwca 2015 r. oraz 20 września 2015 r.
 • Komunikat nr 168 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności, które odbędą się w dniu 21 czerwca 2015 r. oraz 20 września 2015 r. 
 • Komunikat Nr 45 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Załącznik do Komunikatu Nr 45 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 44 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności w dniu 6 kwietnia 2008 roku
 • Komunikat 34 (plik PDF)  Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie odwołania sprawdzianu umiejętności.
 • Komunikat Nr 29 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności w dniu 25 marca 2007 roku
 • Komunikat Nr 28 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności