Naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - Komisja Nadzoru Finansowego

Zgłaszanie naruszeń

Naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Data aktualizacji:

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 3a ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (rozporządzenie IFR).

Sposób odbierania zgłoszeń naruszeń bądź potencjalnych naruszeń przepisów Ustawy o obrocie i rozporządzenia IFR, sposób postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń przepisów.  

Rozwiązania przeznaczone są dla osób mających wiedzę o okolicznościach, które mogą stanowić naruszenie Ustawy o obrocie lub rozporządzenia IFR. 

Wskazane poniżej sposoby odbierania zgłoszeń przez KNF zapewniają bezpieczeństwo i poufność obsługi zgłoszeń, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych oraz umożliwiają przekazanie tych informacji KNF z zachowaniem wysokich standardów ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenie. Zgłoszenia można dokonać także anonimowo.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym przekazanie KNF zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a także innych obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. KNF oświadcza, że osoba zgłaszająca nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności w związku z ujawnieniem w zgłoszeniu informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o tajemnicy zawodowej.

Sposób przyjmowania zgłoszeń

1)   w formie pisemnej

na adres Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa w podwójnej kopercie z koniecznym dopiskiem na kopercie „NARUSZENIA OIF”.

Zgłoszenie powinno zostać przesłane na formularzu Naruszenia OIF, którego wzór znajduje się poniżej (do pobrania) lub zawierać wszystkie informacje jakie są wymagane w tym formularzu.

2)   w formie elektronicznej 

  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego Naruszenia OIF lub
  • na adres mailowy naruszenia_oif@knf.gov.pl.
    W przypadku wyboru formy mailowej, zgłoszenie powinno zostać przesłane na formularzu Naruszenia OIF, którego wzór znajduje się poniżej (do pobrania) lub zawierać wszystkie informacje jakie są wymagane w tym formularzu. 

3)   telefonicznie

pod numerem telefonu +48 22 262 50 50, w środy w godzinach 10.00-12.00. W przypadku dokonania zgłoszenia telefonicznego należy przedstawić informacje w zakresie wymaganym w formularzu Naruszenia OIF. Zgłoszenia dokonane telefonicznie są nagrywane, a w przypadku, gdy osoba zgłaszająca nie wyraziła zgody na nagrywanie treści rozmowy, są dokumentowane protokołem z rozmowy przez pracownika Urzędu Komisji uprawnionego do obsługi zgłoszeń.

4) osobiście

zgłoszenia osobiste przyjmowane są w środy w godzinach 11.00-12.00 w siedzibie Urzędu KNF w Warszawie, przy ul. Pięknej 20. W celu ustalenia terminu należy skontaktować się pod numerem telefonu wskazanym w punkcie 3.

W przypadku dokonania zgłoszenia osobistego należy przedstawić informacje w zakresie wymaganym w formularzu Naruszenia OIF. Zgłoszenia dokonane osobiście są nagrywane, a w przypadku gdy osoba zgłaszająca nie wyraziła zgody na nagrywanie treści rozmowy, są dokumentowane protokołem ze spotkania przez pracownika Urzędu Komisji uprawnionego do obsługi zgłoszeń. Jeśli zgłaszający nie zastrzeże anonimowości, pracownik Urzędu Komisji umożliwi zapoznanie się z protokołem, zgłoszenie poprawek oraz zatwierdzenie przez złożenie podpisu.

Procedury mające zastosowanie do obsługi zgłoszeń, w tym sposób ewentualnej komunikacji z osobami zgłaszającymi

Na żądanie osoby zgłaszającej, KNF udziela jej kompleksowych informacji w zakresie trybu i zasad dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze lub ochrony przed odwetem, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w związku ze świadczeniem pracy, w tym dochodzenia odszkodowania pieniężnego z tego tytułu, oraz o możliwości uzyskania przez osobę zgłaszającą zaświadczenia potwierdzającego fakt dokonania zgłoszenia.

W przypadku wskazania przez osobę zgłaszającą adresu poczty elektronicznej lub adresu korespondencyjnego, KNF niezwłocznie potwierdza odebranie zgłoszenia przez przesłanie pisemnego potwierdzenia na ten adres. Jeżeli osoba zgłaszająca nie wyraża zgody na przesłanie przez KNF takiego potwierdzenia lub jeżeli jego przesłanie może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, KNF odstępuje od potwierdzenia odebrania zgłoszenia.

Upoważniony pracownik Urzędu KNF może zwrócić się do osoby zgłaszającej naruszenie w celu uzyskania wyjaśnień w zakresie przekazanych informacji lub o dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu osoby zgłaszającej, z wykorzystaniem środka komunikacji, za pośrednictwem którego zgłoszenie zostało odebrane, albo z wykorzystaniem adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej wskazanego przez osobę zgłaszającą. Jeżeli osoba zgłaszająca nie wyraża zgody na przesłanie przez KNF takiego żądania lub jeżeli jego przesłanie może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, KNF odstępuje od żądania takich wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

KNF, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, przekazuje osobie zgłaszającej, która ujawniła swoją tożsamość, informacje o wynikach zgłoszenia naruszenia, jakich osoba zgłaszająca może oczekiwać w związku z tym zgłoszeniem. 

Zasady zachowania poufności mające zastosowanie do zgłoszeń, ze wskazaniem przypadków, w których dane osoby zgłaszającej mogą zostać ujawnione

Osobie zgłaszającej naruszenie zapewniona zostaje poufność a ujawnione informacje podlegają ochronie na podstawie przepisów o tajemnicy zawodowej, do której zachowania zobowiązani są członkowie KNF oraz wszystkie osoby, które pracują lub pracowały dla Urzędu KNF, poza przypadkami, w których ujawnienie danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wymaganym przepisami prawa w związku z wszczynanym lub toczącym się postępowaniem administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym, bądź w celu zabezpieczenia wolności innych osób, włącznie z prawem do obrony przysługującym osobie, której dotyczy zgłoszenie1.

Przekazywanie informacji związanych ze zgłoszeniem członkom KNF, pracownikom Urzędu KNF lub innemu uprawnionemu organowi następuje z zachowaniem poufności danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz wszelkich okoliczności sprawy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do identyfikacji tych osób.

Komisja przechowuje zgłoszenia w sposób zapewniający ochronę danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz okoliczności sprawy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do identyfikacji tych osób. 

Informacje związane ze zgłoszeniami są przekazywane wyłącznie członkom Komisji oraz pracownikom Urzędu Komisji, którym takie informacje są niezbędne do wypełniania przez nich obowiązków zawodowych. 

Zasady ochrony osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze

Zgodnie z art. 3a ust. 1 zdanie trzecie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, przekazanie KNF zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń Ustawy o obrocie lub rozporządzenia IFR nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

Osoby zgłaszające naruszenie, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, mogą korzystać z wszelkich przewidzianych prawem polskim środków odwoławczych i procedur, które mają na celu zapewnienie im ochrony przed niesprawiedliwym traktowaniem w związku ze zgłoszeniem naruszenia, w tym procedur dochodzenia odszkodowania - INFORMACJA

W przypadku gdy w związku z odebranym zgłoszeniem zachodzi potrzeba ochrony uzasadnionych interesów osoby zgłaszającej, KNF współpracuje z organami zaangażowanymi w ochronę osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo innej umowy o podobnym charakterze oraz wymienia z tymi organami informacje niezbędne do zapewnienia tej ochrony.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenie lub potencjalne naruszenie przepisów Ustawy o obrocie lub Rozporządzenia IFR

W przypadku przesłania zgłoszenia w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej, niniejszym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej („Zgłaszający”) jest Komisja Nadzoru Finansowego („KNF” lub „Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
2. Administrator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny KNF. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane w celu i na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na przyjmowaniu przez KNF zgłoszeń w przedmiocie naruszenia lub potencjalnego naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014, które to zadanie wynika z art. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (dalej: „Ustawa o nadzorze”), a także z przyjętych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z przyjętych na jej podstawie zasad archiwizowania dokumentów.
4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne i nie stanowi warunku rozpoznania zgłoszenia. Zgłoszenie niezawierające danych osobowych także będzie przedmiotem rozpoznania.
5. Administrator zapewnia poufność danych osobowych i innych informacji pozyskanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, z wyjątkiem ujawnienia danych osobowych, w tym informacji przekazywanych w zgłoszeniu, które mogłyby umożliwić identyfikację tożsamości Zgłaszającego:
a. w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia;
b. na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe;
c. organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem KNF wymaganym przepisami prawa w związku z wszczynanym lub toczącym się postępowaniem administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym, w tym w celu zabezpieczenia wolności innych osób, włącznie z prawem do obrony przysługującym osobie, której dotyczy zgłoszenie;
d. Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi KNF i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
7. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
8. W sytuacjach określonych przepisami prawa, Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. Zgłaszającemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

______________________
1art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - Naruszenia OIF

plik .docx, 65,4kB
Pobierz