Zmiana danych BUP w rejestrze - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Biuro usług płatniczych (BUP) ma obowiązek poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Zmiana danych BUP w rejestrze może polegać na zmianie nazwy, adresu siedziby lub innych danych BUP. Ujawnienia w rejestrze wymaga też zamiar świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta oraz zamiar utworzenia oddziału BUP. 

Formularz wniosku o zmianę danych dostępny jest tutaj.

Wpis agenta lub oddziału BUP

BUP zamierzające świadczyć usługi płatnicze za pośrednictwem agenta lub przez oddział powinno wystąpić z wnioskiem o zamianę danych w rejestrze. Podjęcie działalności za pośrednictwem agenta lub otwarcie oddziału jest dopuszczalne po uzyskaniu wpisu do rejestru. 

Wniosek dotyczący agentów powinien zawierać następujące elementy:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;

2. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

3. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4. imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających agentem oraz dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają właściwe kompetencje;

5. dla osób zarządzających agentem dokumenty potwierdzające, że nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada.

Wniosek dotyczący oddziału powinien zawierać następujące elementy:

1. dane dotyczące oddziałów MIP, obejmujące:

a. nazwę (firmę) oddziału,

b. adres oddziału.

Opłata za wpis agenta lub oddziału do rejestru

Wpis do rejestru agenta lub oddziału BUP (niezależnie od liczby agentów lub oddziałów objętych wnioskiem o wpis) podlega opłacie skarbowej w wysokości 308 zł. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Konto opłaty skarbowej: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Centrum Obsługi Podatnika 

ul. Obozowa 57 

01-161 Warszawa 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o zmianę wpisu powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, który opublikował stosowną informację w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Wniosek można złożyć:

1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP): /2447pvjake/SkrytkaESP; 

2. za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: 

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa 1

skr. poczt. 419; 

3. osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:00, pod adresem: Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa.

Termin rozpatrzenia wniosku

Wpisu agenta/oddziału dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez KNF kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku. Następnie KNF wydaje zaświadczenie, które jest przesyłane do BUP. 

Zmiana danych BUP lub agenta/oddziału

Zmiana danych w rejestrze może polegać na np. zmianie nazwy lub adresu siedziby, a w przypadku agentów i oddziałów na wykreśleniu agenta lub oddziału, a także na zmianie nazwy (firmy) agenta/oddziału, imienia lub nazwiska agenta, adresu siedziby agenta/oddziału itp. (zmiany nie powodujące rozszerzenia zakresu działalności BUP). 

Zmiany te nie wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. 

KNF dokonuje zmian w rejestrze w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku. Zaświadczenie zawierające zaktualizowane dane w rejestrze jest przesyłane do BUP.