Podstawowe obowiązki BUP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Główne obowiązki po rozpoczęciu działalności przez BUP:

1. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez BUP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie (przy obliczaniu tej kwoty należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie).

2. Kwota pojedynczej transakcji płatniczej wykonanej przez BUP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługę przekazu pieniężnego, nie może przekraczać kwoty 2 500 euro (przy obliczaniu tej kwoty należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie).

3. Suma środków pieniężnych przyjętych przez BUP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługę przekazu pieniężnego, w celu wykonania usług płatniczych na rzecz tego samego płatnika, nie może w danym miesiącu przekraczać kwoty 10 000 euro (przy obliczaniu tej kwoty należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie).

4. BUP jest obowiązana dokonywać transferu środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników w drodze polecenia przelewu wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego utworzonego do dokonywania takich transferów. Rachunek taki może być prowadzony wyłącznie przez bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową, instytucję pieniądza elektronicznego, instytucję płatniczą i spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (obowiązuje od 29 marca 2024 r).

5. Środki pieniężne znajdujące się na takim rachunku, w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko BUP, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego albo administracyjnego tytułu wykonawczego, chyba że postępowanie egzekucyjne dotyczy roszczeń użytkowników wobec BUP z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług płatniczych za pośrednictwem tego rachunku.

6. BUP ma również obowiązek przekazać KNF numer tego rachunku płatniczego, wraz z kopią umowy tego rachunku. Informacja ta powinna zostać przekazana najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia lub zmiany umowy rachunku.

7. BUP jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten, BUP wykonuje przez zawarcie odpowiednio z bankiem krajowym, instytucją kredytową, oddziałem banku zagranicznego albo zakładem ubezpieczeń, które nie należą do tej samej grupy co dane BUP, umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

8. W celu umożliwienia zapoznania się przez użytkownika ze sposobem ochrony środków finansowych BUP, przed złożeniem zlecenia płatniczego, zobowiązane jest udostępnić użytkownikowi informacje dotyczące zakresu umowy i wysokości sumy gwarancyjnej zawartej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

9. BUP jest obowiązane do okresowego przekazywania KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych, w tym także przez jego agentów, w poszczególnych miesiącach danego roku – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez BUP warunków i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług płatniczych, KNF może zastosować określone w u.u.p. środki i sankcje nadzorcze, w tym kary pieniężne, a nawet wydać decyzję o zakazie prowadzenia działalności w charakterze BUP.