Sprawozdawczość instytucji pożyczkowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Instytucje pożyczkowe są zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.

Sprawozdawczość instytucji pożyczkowych zgodnie z art. 59dg ustawy o kredycie konsumenckim obejmuje informacje o: 

  • udzielonych kredytach konsumenckich, w tym ich liczbie, z uwzględnieniem liczby kredytów, o których mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim, wartości, strukturze terminowej i walutowej oraz opóźnieniach w spłatach, 
  • zawartych umowach o kredyt konsumencki, w tym ich liczbie, rodzajach oraz statusie, 
  • liczbie klientów, którym udzielono kredytu konsumenckiego, z uwzględnieniem liczby klientów, którym udzielono kredytu, o którym mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim, 
  • łącznych przychodach uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego z wyodrębnieniem przychodów uzyskanych w związku z pozaodsetkowymi kosztami kredytu, 
  • bilansie, ze wskazaniem źródeł finansowania działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, 
  • osobach pełniących funkcje członka zarządu, rady nadzorczej i prokurenta instytucji pożyczkowej, w tym o spełnianiu przez te osoby określonych w ustawie wymagań w zakresie niekaralności (brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe). 

Szczegółowy zakres i terminy przekazywania tych informacji oraz wzory formularzy sprawozdawczych określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Wymagane informacje powinny być przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem formularzy i kanału komunikacji udostępnionych przez KNF w systemie pod adresem https://crp.knf.gov.pl/

Informacje dotyczące systemu, w tym dokumenty do pobrania, znajdują się na stronie internetowej KNF, w dedykowanej zakładce.

Do pobrania

Informacja o logowaniu do systemu

plik .pdf, 551,5kB
Pobierz