Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia do stosowania nowe wydanie Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz z uaktualnionym zestawem formularzy.

Metodyka zawiera zbiór zasad i kryteria oceny, wynikające z regulacji prawnych, którymi kierują się Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w praktyce nadzorczej. Dokument systematyzuje różnorodną i obszerną tematykę w zakresie oceny odpowiedniości oraz znaczną liczbę regulacji prawnych: zarówno bezwzględnie obowiązujących, jak i mających charakter zaleceń lub dobrych praktyk. Przedstawione w Metodyce wymogi powinny być uwzględniane w wewnętrznych procesach oceny odpowiedniości przeprowadzanych przez podmioty nadzorowane. 

Proces oceny odpowiedniości jest wieloaspektowy i wiele z kryteriów odzwierciedlonych w Metodyce ma charakter jakościowy. Ocena odpowiedniości jest indywidualna i każdorazowo odnosi się do konkretnej funkcji w danym podmiocie w kontekście przyszłego jej pełnienia (ocena pierwotna) lub kontynuacji pełnienia (ocena wtórna). Proces oceny odpowiedniości przeprowadzany przez KNF i UKNF jest ściśle powiązany z nadzorem bieżącym i inspekcyjnym nad instytucjami finansowymi oraz uwzględnia całość cech, predyspozycji, zdarzeń i okoliczności składających się na wizerunek danej osoby.

Nowe wydanie Metodyki objęło kolejną grupę podmiotów rynku finansowego, jaką są towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dla zapewnienia przejrzystości, Metodyka składa się aktualnie z 3 modułów z podziałem na kategorie podmiotów rynku finansowego. Ponadto, w aktualizacji uwzględniono zmiany w otoczeniu regulacyjnym wynikające z wejścia w życie nowych wersji wytycznych Europejskich Organów Nadzoru, a także rekomendacji wydanych przez KNF. W dokumencie uwzględniono doświadczenia oraz informacje od uczestników i interesariuszy rynku finansowego, w szczególności doprecyzowując kwestie związane ze stosowaniem zasady proporcjonalności w odniesieniu do doświadczenia zawodowego. 

Rozwój Metodyki będzie kontynuowany, dlatego też zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami ze stosowania Metodyki drogą mailową na adres: metodyka_odp@knf.gov.pl