Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia do stosowania Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z zestawem formularzy oraz wzorcowymi procesami przeprowadzenia oceny odpowiedniości.

Publikacji towarzyszy pismo Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego KNF, skierowane do Rad Nadzorczych i Zarządów wszystkich podmiotów objętych Metodyką oraz broszura informacyjna zawierająca prezentację tego dokumentu.

Dokument przedstawia zbiór zasad i kryteria oceny, wynikające z regulacji prawnych, którymi kierują się Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swej praktyce nadzorczej. Przedstawione wymogi powinny być uwzględniane w wewnętrznych procesach oceny odpowiedniości przeprowadzanych przez podmioty nadzorowane. 

Metodyka systematyzuje różnorodną i obszerną tematykę w zakresie oceny odpowiedniości oraz znaczną liczbę regulacji prawnych: zarówno bezwzględnie obowiązujących, jak i mających charakter zaleceń lub dobrych praktyk. Przy opracowaniu dokumentu Urząd dołożył wszelkich starań, aby zawarte w nim wymogi miały charakter możliwie uniwersalny, mający zastosowanie do wszystkich sektorów rynku finansowego oraz do wszystkich osób podlegających ocenie. 

Proces oceny odpowiedniości jest wieloaspektowy i wiele z kryteriów odzwierciedlonych w Metodyce ma charakter jakościowy. Celem Urzędu było, aby przedstawiony opis sposobu ich rozumienia był jak najbardziej praktyczny i przydatny, pozostając jednocześnie na tyle elastycznym, aby objąć swym zakresem wielość przypadków, charakterystykę stanowiska i różnorodność podmiotów nadzorowanych. Ocena odpowiedniości jest indywidualna i każdorazowo odnosi się do konkretnej funkcji w danym podmiocie w kontekście przyszłego jej pełnienia (ocena pierwotna) lub kontynuacji pełnienia (ocena wtórna). Proces oceny odpowiedniości przeprowadzany przez KNF i UKNF jest ściśle powiązany z nadzorem bieżącym i inspekcyjnym nad instytucjami finansowymi oraz uwzględnia całość cech, predyspozycji, zdarzeń i okoliczności składających się na wizerunek danej osoby.

Urząd zakłada iteracyjny model rozwoju Metodyki, dlatego też zachęcamy do zgłaszania pytań i propozycji udoskonalenia Metodyki drogą mailową na adres: metodyka_odp@knf.gov.pl