Klauzula informacyjna - Komisja Nadzoru Finansowego

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549) przy ul. Pięknej 20 lub Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) w Warszawie (kod pocztowy: 00-549) przy ul. Pięknej 20, zwani dalej razem także „Administratorami”. 

KNF pozostaje administratorem danych przetwarzanych w celach nadzorczych, w ramach działań wspierających rozwój innowacyjności rynku finansowego, a także działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń i podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego. 

UKNF należy natomiast uznać za administratora danych osobowych przetwarzanych m.in. w związku z realizacją zadań wynikających z zapewnieniem bezpieczeństwa za pomocą systemów informatycznych, kart wejść i wyjść do budynku, księgi gości, monitoringu, realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego czy zawieraniem umów w ramach których jest stroną. 

Z Administratorami można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl

2. Administratorzy zapewniają kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratorów. 

3. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów: prowadzenia korespondencji oraz konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z wykonywaniem zadań i realizacją celów dotyczących nadzorowania rynku finansowego, w ramach których realizowane są prośby i wnioski oraz udzielane odpowiedzi na zapytania,

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na sprawowaniu nadzoru nad rynkiem finansowym w zw. z art. 2 oraz art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2059 z późn. zm.) oraz w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić skuteczne prowadzenie korespondencji, realizację próśb i wniosków, skuteczne udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytania czy wykonanie innych realizowanych czynności. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji. 

7. Administratorzy co do zasady nie planują przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

8. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

9. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Niniejsza klauzula informacyjna jest klauzulą ogólną, szczegółowy okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane, dodatkowe podstawy prawne przetwarzania, informacja o czynnościach przetwarzania w ramach których podanie danych jest obowiązkowe lub może następować przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, informacja o dodatkowych prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą i inne właściwe dla procesu informacje są wskazywane w sposób precyzyjny w szczegółowych klauzulach informacyjnych przekazywanych odpowiednio dla danego procesu.