Znaczne pakiety akcji - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

1 marca 2024 roku wszedł w życie obowiązek składania przez akcjonariuszy zawiadomień o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, bądź o zmianie stanu posiadania wynikającego ze zmniejszenia udziału w spółce publicznej i osiągnięcia w ten sposób określonego progu (dalej: „zawiadomienie”) za pośrednictwem formularza elektronicznego

Formularz elektroniczny umożliwia akcjonariuszom spółek publicznych zrealizowanie względem Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”). 

W celu zaznajomienia się z wszystkimi funkcjonalnościami formularza elektronicznego, zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją Użytkownika.

Złożenie zawiadomienia do Komisji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wyczerpuje obowiązek, o którym mowa w art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie, jednakże nie zwalnia od obowiązku przekazania stosownego zawiadomienia Emitentowi.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, możliwość składania zawiadomień osobiście, za pośrednictwem biura podawczego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, korespondencyjnie, bądź poprzez platformę ePUAP została wycofana z dniem 1 marca 2024 roku. W związku z tym zawiadomienia złożone w sposób wskazany w zdaniu poprzednim nie będą uwzględniane. Należy podkreślić, że brak złożenia zawiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego może wiązać się z sankcjami administracyjnymi wynikającymi z art. 97 ust. 1a ustawy o ofercie.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego zawiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez Komisję. Do przekazywania notyfikacji na podstawie art. 69 ustawy o ofercie „w trybie awaryjnym” określonym w art. 69 ust. 4d tejże ustawy, Komisja wskazuje następujący adres poczty elektronicznej: znaczne.pakiety@knf.gov.pl Przekazanie notyfikacji „w trybie awaryjnym” na inny adres mailowy, niż podany w poprzednim zdaniu, nie będzie uznane za wypełnienie obowiązku złożenia zawiadomienia.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie zawiadomień, zawiadomienie powinno zostać przekazane ponownie za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Formularz

Instrukcja użytkownika