Znaczne pakiety akcji - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W tym dziale został udostępniony formularz elektroniczny umożliwiający akcjonariuszom spółek publicznych zrealizowanie względem Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „Komisja”) obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1. Obowiązek ten dotyczy składania do Komisji zawiadomień o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, bądź o zmianie stanu posiadania wynikającego ze zmniejszenia udziału w spółce publicznej i osiągnięcia w ten sposób określonego progu (zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji). 

W celu zaznajomienia się z wszystkimi funkcjonalnościami formularza elektronicznego, zachęcamy do zapoznania się z krótką „Instrukcją użytkownika” dostępną do pobrania.

Uruchomienie funkcjonalności w postaci elektronicznego formularza związane jest z planowaną nowelizacją art. 69 ustawy o ustawy ofercie, której założeniem jest wprowadzenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji drogą elektroniczną. Celem zapoznania inwestorów ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu teleinformatycznego Komisja postanowiła go udostępnić inwestorom jeszcze przed wejściem w życie projektowanych przepisów. 

Złożenie zawiadomienia do Komisji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do czasu wejścia w życie nowelizacji, odbywać się będzie na zasadzie pełnej dobrowolności. Oznacza to, że jest nieobowiązkowe, a wiodącym sposobem zawiadamiania Komisji o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji wciąż jest złożenie zawiadomienia osobiście, za pośrednictwem biura podawczego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, korespondencyjnie, bądź poprzez platformę ePUAP. Zaznaczyć trzeba, że wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza poprzez system teleinformatyczny wyczerpuje obowiązek zawiadomienia Komisji, o którym mowa w art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie, jednakże nie zwalnia od obowiązku przekazania stosownego zawiadomienia Emitentowi.

Celem projektowanej nowelizacji art. 69 ustawy o ofercie jest to, aby wszystkie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji następowały za pomocą systemu teleinformatycznego. Zgodnie bowiem z założeniami nowelizacji składanie zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ma stać się wiodącym sposobem notyfikowania o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji, a możliwość składania zawiadomień osobiście, za pośrednictwem biura podawczego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, korespondencyjnie, bądź poprzez platformę ePUAP zostanie wycofana. 

______________________
1(Dz. U. z 2022 r. poz. 2554; dalej „ustawa o ofercie”)
Do pobrania

Instrukcja użytkownika

plik .pdf, 1,9MB
Pobierz