Raportowanie transakcji (art. 26 MiFIR) - Komisja Nadzoru Finansowego

Od dnia 3 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (MiFIR). Zgodnie z art. 26 (MiFIR) firmy inwestycyjne, które realizują transakcje w instrumentach finansowych, zgłaszają pełne i zgodne ze stanem faktycznym szczegóły tych transakcji właściwemu organowi możliwie najszybciej, jednak nie później niż na zamknięcie następnego dnia roboczego. Zgłoszenia składane są do właściwego organu przez samą firmę inwestycyjną, przez zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy (ARM) działający w jej imieniu lub przez system obrotu, których systemy zostały wykorzystane do wykonania transakcji.

W celu umożliwienia sprawnej i terminowej realizacji ww. obowiązku przez obowiązane podmioty Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje informacje w zakresie przekazywania Urzędowi raportów z transakcji.