Zezwolenie - rozpatrywanie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Analiza formalna i merytoryczna wniosku

Na wstępnym etapie rozpatrywania wniosku dokonywana jest analiza wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymogów formalnych (np. czy wniosek jest podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, kompletności dokumentacji z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej). W przypadku braków, KNF wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

W kolejnym etapie, w ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego, dokonywana jest analiza merytoryczna wniosku. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, do wnioskodawcy przesyłane jest pismo z uwagami z prośbą o dokonanie zmian i uzupełnień dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.

Czas rozpatrywania wniosku

KNF wydaje decyzję w przedmiocie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. Oznacza to, że termin 3 miesięcy liczony jest od dnia, kiedy wpłynął do KNF kompletny wniosek (ewentualnie ostatni dokument uzupełniający wniosek w taki sposób, że wniosek należy uznać za kompletny). Termin rozpatrzenia sprawy wydłuża się o czas niezbędny do uzupełnienia dokumentacji lub informacji załączonych do wniosku.

Obowiązki wnioskodawcy związane z aktualizacją informacji i dokumentów załączonych do wniosku

Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że w przypadku zmiany informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek ich przekazania do KNF, bez uprzedniego wezwania.