Nadzór KNF nad emitentami - Komisja Nadzoru Finansowego

Kampanie

Nadzór KNF nad emitentami

Obrazek tytułowy

Do prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego niezbędna jest jego przejrzystość, w tym należyty sposób informowania inwestorów przez spółki publiczne – emitentów papierów wartościowych. Niezwykle istotne przy tym jest wyjaśnienie zakresu nadzoru nad emitentami oraz wskazanie, jakie uprawnienia nadzorcze przysługują określonym instytucjom, w tym szczególnie KNF.

Z materiałów opublikowanych na stronie kampanii dowiesz się:

 • Jaka jest rola KNF w nadzorze nad emitentami, których papiery wartościowe są:

  • notowane na rynku regulowanym (RR)
  • notowane w alternatywnym systemie obrotu (ASO)
  • notowane w Polsce, ale emitent ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  • nienotowane ani na RR, ani w ASO

 • Gdzie kończy się rola KNF, a zaczyna rola innych instytucji
 • Jaki jest zakres nadzoru KNF wobec akcjonariuszy spółek publicznych
 • Jakie obowiązki mają emitenci
 • Skąd czerpać wiedzę na temat funkcjonowania emitentów
 • Na jakich zasadach emitenci funkcjonują na rynku finansowym
 • Jakie są regulacje dotyczące emitentów

Zanim zainwestujesz zwróć uwagę jaki jest cel nadzoru KNF nad emitentami papierów wartościowych i jakie uprawnienia ma KNF w stosunku do tych emitentów!
 • Celem nadzoru KNF nad emitentami jest ocena tego, czy prawidłowo wywiązują się z obowiązków informacyjnych wobec inwestorów
 • KNF nadzoruje również wykonywanie obowiązków informacyjnych akcjonariuszy spółek publicznych
 • KNF monitoruje, czy nie doszło do manipulacji notowań oraz ujawnienia i/lub wykorzystania informacji poufnych
 • Zakres obowiązków emitentów jest m.in. zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe
 • KNF nie ma uprawnień do nadzorowania i ingerowania w działalność gospodarczą prowadzoną przez emitentów

Spot radiowy

0:00 0:00