eDeklaracje - system składania deklaracji o wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru

data aktualizacji

Uprzejmie informujemy, że system eDeklaracje służący do składania deklaracji o wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, udostępniony nieodpłatnie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest pod adresem https://deklaracje.knf.gov.pl/

System jest w chwili obecnej dostępny dla banków, zakładów ubezpieczeń, biur usług płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Jak się zarejestrować?

  • Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu poprawnego adresu https://deklaracje.knf.gov.pl użytkownik uzyska dostęp do Formularza rejestracyjnego aplikacji eDeklaracje;

  • Aby przejść do rejestracji, należy kliknąć na ekranie głównym przycisk UTWÓRZ. Wyświetli się okno formularza rejestracyjnego;

  • Po wypełnieniu pól danych osobowych należy wybrać Podmiot lub Podmioty, dla którego/ których będą składane Deklaracje na pokrycie kosztów nadzoru. Podmiot można wskazać klikając przycisk WYBIERZ – wówczas pokaże się lista Podmiotów do wyboru;

  • Po wybraniu Podmiotu należy wpisać 5 ostatnich cyfr indywidualnego numeru rachunku tzw. mikro kodu dla danego Podmiotu, a następnie kliknąć ZATWIERDŹ KOD;
  • Przed zakończeniem rejestracji należy zaznaczyć okienko *Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem systemu eDeklaracje;

  • Aby zakończyć proces rejestracji, należy podpisać otrzymany Wniosek lub komplet Wniosków. Wniosek/Wnioski mogą zostać podpisane jedynie przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Komplet Wniosków należy bezzwłocznie przesłać do UKNF:

a. elektronicznie, podpisanych profilem zaufanym ePUAP osoby upoważniającej wnioskodawcę do składania deklaracji w imieniu Podmiotu nadzorowanego lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby upoważniającej wnioskodawcę do składania deklaracji w imieniu Podmiotu nadzorowanego lub

b. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny UKNF.

  • Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku pracownik UKNF akceptuje formularz rejestracyjny, tym samym użytkownikowi zostaje przydzielone konto – otrzymuje dostęp do korzystania z systemu.

  • UKNF drogą mailową informuje użytkownika o zaakceptowaniu wniosku i przydzieleniu konta oraz przesyła pierwsze hasło niezbędne do zalogowania w systemie (hasło powinno zostać zmienione po pierwszym zalogowaniu). 

Zgłoszenie Awarii

Za pomocą formularza:

Całodobowo i we wszystkie dni tygodnia  można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej poprzez formularz zgłoszeń serwisowych dla systemu eDeklaracje (https://www.knf.gov.pl/pomoc). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane  w następnym dniu roboczym.

Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem.

Dokumenty

Instrukcje

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 98 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.