Nadzór publiczny KNF nad JZP - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Nadzór publiczny KNF nad JZP

W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) (zwana dalej: „ustawą o biegłych rewidentach).


Zadania KNF

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 ww. ustawy o biegłych rewidentach Komisja Nadzoru Finansowego:

  1. sprawuje nadzór publiczny nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego (zwane dalej: „JZP”)  przepisów tytułu III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.U. UE. Nr 158 poz. 77) (zwanego dalej: „rozporządzeniem 537/2014”);
  2. wykonuje zadania przewidziane dla właściwego organu, wskazane w art. 16 ust. 3 lit. f i art. 17 ust. 6 rozporządzenia 537/2014;
  3. monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu.

Definicja JZP została zamieszczona w art. 2 pkt. 9 ustawy o biegłych rewidentach, zaś pojęcie badania ustawowego definiuje art. 2 pkt. 1 ww. ustawy.


Uprawnienia KNF

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach Komisji Nadzoru Finansowego w celu realizacji powyższych zadań przysługuje prawo:

  1. żądania, w określonym terminie i zakresie, udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów lub sporządzenia ich kopii, w tym objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy, od osób i podmiotów wskazanych w art. 23 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 537/2014;
  2. przeprowadzenia kontroli w siedzibie JZP;
  3. nakładania kar administracyjnych, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach na osoby i podmioty za naruszenia, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach.


Sankcje nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą o biegłych rewidentach

Organ nadzoru zwraca uwagę, że w przypadku naruszenia przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014 w zakresie będącym w kompetencjach KNF, organ nadzoru, stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, został umocowany do nakładania kar administracyjnych  na JZP, członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub komitetu audytu oraz podmioty z nimi powiązane oraz powiązane strony trzecie, o których mowa w art. 23 ust. 3 akapit drugi lit. c  rozporządzenia 537/2014, w przypadku gdy:

1)   nie posiadają polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci;
2)   nie posiadają polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej;
3)   nie przestrzegają przepisów dotyczących:

a)  wyboru firmy audytorskiej, w tym stosowania klauzul zabronionych,
b)  zawarcia umowy o badanie na okres krótszy niż 2-letni i dłuższy niż 5-letni, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,
c)  obowiązkowych okresów karencji,
d)  procedury wyboru firmy audytorskiej,
e)  obowiązku informowania Komisji Nadzoru Finansowego o fakcie, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe;
4)   nie przestrzegają obowiązków związanych z rotacją firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe danej jednostki zainteresowania publicznego;
5)   nie przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu;
6)   wywierają wpływ na wynik badania.

Mając na uwadze nowe zadania i uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stworzył niniejszą zakładkę. W zakładce tej będą umieszczane informacje mające na celu ułatwienie JZP stosowania się do nowych regulacji.