Towarzystwa ubezpieczeniowe

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację zakładu ubezpieczeń o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). 

Termin płatności: do 15 kwietnia danego roku
Termin złożenia deklaracji: 5 dni od dnia dokonania wpłaty

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy w przypadku zakładów ubezpieczeń jest składka przypisana brutto na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego o dwa lata dany rok albo na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok, ustalona na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Wysokość wpłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie. 

Deklaracja zakładu ubezpieczeń o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system eDeklaracje dostępny pod adresem: https://deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu eDeklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 98 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: