Zmiana danych ujawnionych w rejestrze ZASI - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zmiana danych ujawnionych w rejestrze ZASI

Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI niezwłocznie informuje Komisję o zmianie danych określonych w 70zd ust. 1 Ustawy, w tym o zaprzestaniu zarządzania alternatywną spółką in-westycyjną wpisaną do tego rejestru, a w przypadku gdy jest ono związane z przejęciem zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez inny podmiot - wskazuje równocześnie firmę (nazwę) i adres siedziby tego podmiotu.

Zgłoszenie nowej ASI

Zewnętrznie zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI zgłasza do tego rejestru każdą alternatywną spółkę inwestycyjną, którą zamierza zarządzać, przekazując Komisji informację o jej firmie (nazwie) i adresie siedziby wraz z opisem jej polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej albo oświadczeniem, że polityka ta oraz strategia są zgodne z opisem, o którym mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy, a także statut lub umowę tej spółki.

Wypełnienie obowiązków informacyjnych polega na przesłaniu ich drogą teletransmisji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przy wykorzystaniu formularza ZAFI_INFO na kancelarię „Niepubliczna ZAFI”.