Sektor instytucji pożyczkowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Prowadzenie rejestru instytucji pożyczkowych uregulowane jest w Rozdziale 5a ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1028 z późn. zm.). 

Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

O wpis do rejestru może wnioskować podmiot:

  • prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej albo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą,
  • z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych pokrytym wyłącznie wkładem pieniężnym, przy czym środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych,
  • jeśli jego członkiem zarządu, rady nadzorczej lub prokurentem są osoby, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. 

Wzory wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie wpisu z rejestru instytucji pożyczkowych dostępne są na stronie: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze

Korzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe, ale zalecane w celu uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości.

Wnioski o wpis/zmianę/wykreślenie dotyczące rejestru instytucji pożyczkowych podlegają opłacie:

  • 600 złotych w przypadku wniosku o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych,
  • 200 złotych w przypadku wniosku o zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu w rejestrze instytucji pożyczkowych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 48 1010 0068 6800 0000 0000 0011. 

Wnioski mogą zostać złożone w formie:
  • papierowej - wysyłając na adres siedziby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419,
  • elektronicznej:
    • korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP

Pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji instytucji pożyczkowych należy kierować na adres e-mail: dip@knf.gov.pl.