Wstęp - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja) na wykonywanie działalności.

Podstawę prawną udzielania zezwoleń oraz zasady prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw członkowskich i państw należących do EEA, ustanawiając oddział lub w ramach działalność transgranicznej.