Informacje ogólne - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Mała instytucja płatnicza (MIP) to jedna z form prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. Rozwiązanie to daje możliwość świadczenia usług płatniczych przy zastosowaniu ograniczonych wymagań regulacyjnych, w tym braku obowiązku uzyskania zezwolenia KNF, jednak w dużo mniejszym rozmiarze niż w przypadku krajowych instytucji płatniczych (KIP).

MIP to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku.

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze MIP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że podjęcie tej działalności wymaga uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze MIP uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru. 

MIP jest uprawniona do prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez oddział lub za pośrednictwem agentów. 

Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ona usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie (przy obliczaniu tej kwoty należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie).

Regulacje prawne

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi
Pozostałe regulacje prawne dotyczące świadczenia usług płatniczych można znaleźć na stronie
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/platniczy/informacje_ogolne/najwazniejsze_regulacje