Opłaty i koszty - Komisja Nadzoru Finansowego

Udzielenie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro.

Zgodnie z art. 236 ust. 2c ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru w wysokości równowartości w złotych 500 euro.