Crowdfunding pożyczkowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Crowdfunding

Crowdfunding pożyczkowy

Crowdfunding pożyczkowy (crowdlending) jest alternatywną metodą finansowania przedsięwzięć gospodarczych polegającą na finansowaniu społecznościowym opartym na pożyczkach. Może obejmować również indywidualne zarządzanie portfelem pożyczek. 

Dzięki crowdfundingowi pożyczkowemu inwestor/inwestorzy zainteresowani finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych będą mogli udzielić pożyczki właścicielom projektów, którzy poszukiwali takiego wsparcia za pośrednictwem platformy finansowania społecznościowego. 

Platforma crowdfundingowa (dostawca usług finasowania społecznościowego) łączy właściciela projektu z inwestorem. Działa jako bezstronny pośrednik.  

Pożyczka oznacza umowę, na podstawie której inwestor (pożyczkodawca) udostępnia właścicielowi projektu (pożyczkobiorcy) na ustalony okres uzgodnioną sumę pieniędzy. Właściciel projektu przyjmuje na siebie obowiązek spłaty pożyczonej kwoty i odsetek inwestorowi.

Treść umowy powinna określać kwotę wynagrodzenia (odsetki) przysługującą inwestorowi oraz harmonogram spłaty pożyczki. Strony mogą również ustanowić różne formy jej zabezpieczenia.

crowd_schemat

Crowdfunding pożyczkowy wiąże się z ryzykiem dla inwestora. Istnieje znaczące ryzyko utraty istotnej części pierwotnie zainwestowanych środków lub nawet poniesienie całkowitej straty. 

Usługi finansowania społecznościowego nie są objęte systemem gwarancji depozytów ustanowionym zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (dalej: dyrektywa 2014/49/UE) oraz systemem rekompensat dla inwestorów ustanowionym zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/9/WE z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (dalej: dyrektywa 97/9/WE), co oznacza, że inwestor nie może liczyć na gwarancję ochrony środków do pewnego limitu jak np. w przypadku lokat bankowych i może stracić nawet 100% zainwestowanych środków.