Pośrednicy kredytu hipotecznego

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na pośrednikach kredytu hipotecznego spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru, w wysokości 0,2% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest wpłacana zaliczka.

Termin płatności zaliczki i złożenia deklaracji: do 30 czerwca danego roku

Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację.

Pośrednik kredytu hipotecznego podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczął działalność.

Do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrph

Wypełnioną i podpisaną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP deklarację należy przesłać elektronicznie lub poprzez serwis epuap.gov.pl, wybierając jako odbiorcę Komisję Nadzoru Finansowego.

W przypadku powstania nadpłaty zwrot następuje przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

W przypadku powstania niedopłaty pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu..

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 54 26 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: