Opłaty i koszty - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Opłata za wpis do rejestru zarządzających ASI

Zarządzający ASI zobligowany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty za dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI, zgodnie z § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro.

 Równowartość w złotych kwoty opłaty oraz wysokość należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Opłatę za wpis należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma z UKNF potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI na indywidualny numer rachunku bankowego UKNF dedykowany zarządzającemu ASI.

Opłata na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Niezależnie od opłaty za wpis, zarządzający ASI prowadzący działalności na podstawie wpisu do rejestru ZASI, zgodnie z art. 236 ust. 2g Ustawy jest zobowiązany do uiszczenia corocznej opłaty z tytułu ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w wysokości równowartości w złotych 750 euro. 

Równowartość w złotych kwoty opłaty oraz wysokość należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

W myśl § 16 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia opłatę, o której mowa w art. 236 ust. 2g Ustawy wnosi się w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego, tj. 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia.