Transparentność - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Transparentność

Data aktualizacji:

Emitenci prowadzący zbiórki w formule crowdfundingu to w większości spółki nowo zawiązane albo tzw. start-up’y. Krótki okres działalności emitenta stanowi znaczne ryzyko inwestycyjne. Brak historii biznesowej i dokumentacji finansowej jest naturalną konsekwencją krótkiego okresu funkcjonowania i może zniechęcać potencjalnych inwestorów. 

W celu nakłonienia inwestorów do podjęcia ryzyka związanego z inwestycją w akcje czy udziały takich spółek, emitenci często powołują się na osiągnięcia i wyniki podmiotów powiązanych z nimi jedynie pośrednio lub osobowo.  

Posługiwanie się danymi finansowymi, czy wynikami innych podmiotów (np. podmiotów z grupy kapitałowej czy powiązanych z kadrą zarządzającą emitenta) stanowi działanie, które może zostać zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Emitenci nie mogą rozpowszechniać nierzetelnych informacji o swojej sytuacji finansowej i historii i doprowadzać w ten sposób do podejmowania przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.

Aby właściwie informować o swojej historii finansowej i modelu biznesowym w ramach, którego funkcjonują, emitenci powinni przedstawiać:

  • rzetelnie, krok po kroku historię powstania spółki (w tym informacje  o podmiotach tworzących spółkę);
  • informacje o strukturze własnościowej, a także dane podmiotu, który jest beneficjentem rzeczywistym działalności emitenta;
  • informacje o posiadanych aktywach; 
  • w przypadku gdy emitent funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej, również podstawowe informacje o tej grupie;
  • informacje o dotychczasowych kampaniach crowdfundingowych przeprowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej; 
  • sposób realizacji celów emisji, jak i wypełnienia obowiązków związanych z przeprowadzonymi wcześniej ofertami – również związanymi z emisjami obligacji;
  • w czynnikach ryzyka - ważne informacje z działalności spółek grupy m.in. ich kondycję finansową; 
  • informację, że emitent jest podmiotem zawiązanym jedynie na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej podczas gdy beneficjentem środków z emisji będzie inny podmiot.