Najczęściej występujące problemy i błędy - Komisja Nadzoru Finansowego

BŁĘDY FORMALNE I INNE:
 • wnioskodawca nie przedkłada wszystkich wymaganych prawem załączników;
 • wnioskodawca nie przedkłada oryginałów dokumentów, bądź ich kopii odpowiednio poświadczonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z zasadami k.p.a.;
 • wnioskodawca nie załącza dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, nie przedkłada dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
 • wniosek nie jest podpisany lub jest podpisany w sposób nieprawidłowy (niezgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu lub podpisany przez osoby nieprawidłowo umocowane);
 • wniosek jest złożony przez podmiot nieuprawniony;
 • numeracja jednostek redakcyjnych zawartych w przedkładanych dokumentach jest nieprawidłowa, dokumenty zawierają błędne odesłania do innych jednostek redakcyjnych;
 • załączane do wniosku dokumenty zawierają błędy literowe, stylistyczne, gramatyczne, redakcyjne, zmieniające sens lub wpływające na prawidłowe rozumienie znaczenia treści dokumentu, jego wieloznaczność, niejednorodność, nieprecyzyjność;
 • nazwa załączonego dokumentu nie odpowiada jego treści;
 • dokumenty zawierające różną treść są określane tą samą nazwą (np. zamiennie używane są pojęcia polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, podczas gdy pojęcia te nie są tożsame na gruncie Ustawy o Funduszach);
 • występuje tendencja do opisywania w jednym dokumencie treści wszystkich lub kilku dokumentów, które powinny być sporządzone odrębnie, zgodnie z wymogami ustawowymi, co wpływa na nieczytelność informacji w nim zawartych i ich ogólnikowość oraz niekompletność;
 • wnioski są przygotowywane nierzetelnie poprzez przekopiowywanie rozwiązań z dokumentów innych podmiotów lub postępowań, które nie są adekwatne do stanu faktycznego sprawy.  


BŁĘDY MERYTORYCZNE:
 • osoby wchodzące w skład organów podmiotu ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (dalej jako „TFI”) nie spełniają wymogów ustawowych (np. osoby wchodzące w skład zarządu TFI nie legitymują się co najmniej 3-letnim stażem pracy na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji, osoby wchodzące w skład rady nadzorczej TFI nie posiadają wyższego wykształcenia);
 • opis doświadczeń zawodowych osób wchodzących w skład zarządu TFI jest niekompletny, w opisie tym zamieszczane są nieaktualne lub niekompletne informacje na temat pełnienia funkcji w organach innych podmiotów, w szczególności brakuje precyzyjnego wskazania przez jaki okres członek zarządu TFI pełnił funkcję w danym podmiocie, co może uniemożliwiać ocenę, czy w/w osoba spełnia wymogi ustawowe związane z posiadaniem odpowiedniego stażu pracy;
 • opis doświadczeń zawodowych osób wchodzących w skład rady nadzorczej TFI jest niekompletny, w opisie tym zamieszczane są nieaktualne lub niekompletne informacje na temat pełnienia funkcji w organach innych podmiotów;
 • członkowie organów TFI łączą swoje zatrudnienie w TFI z pełnieniem funkcji/zatrudnieniem w innych podmiotach, co może powodować konflikty interesów lub uniemożliwiać prawidłowe wykonywanie obowiązków w TFI;
 • TFI nie zatrudnia odpowiedniej do zakresu prowadzonej działalności liczby doradców inwestycyjnych lub maklera papierów wartościowych;
 • TFI powierza podmiotowi trzeciemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez TFI, które są zastrzeżone do wyłącznego wykonywania przez TFI (np. prowadzenie audytu wewnętrznego);
 • TFI powierza wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez TFI podmiotowi trzeciemu, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji do ich wykonywania;
 • TFI powierza podmiotom trzecim wykonywanie czynności związanych z działalnością TFI, w zakresie, który prowadzi do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności przez TFI (TFI staje się tzw. „podmiotem-skrzynką pocztową”, z ang. „letter-box”);
 • załączane do wniosku informacje o działalności akcjonariuszy są nierzetelne, zbyt ogólne, niepełne;
 • załączane do wniosku informacje o sytuacji finansowej akcjonariuszy są nierzetelne, zbyt ogólne, niepełne, nie obejmują wymaganych dokumentów, np. sprawozdania finansowego wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, ani oświadczenia odnośnie przyczyn niezałączenia takich dokumentów;
 • dane dotyczące podmiotów powiązanych są nieprzejrzyste, niepełne i mogą uniemożliwiać zasięgnięcie opinii właściwych organów państw członkowskich odnośnie tych podmiotów, jeżeli zgodnie z Ustawą o Funduszach zasięgnięcie takiej opinii jest wymagane;
 • dokumentacja prezentująca źródła pochodzenia środków na pokrycie kapitału zakładowego lub na ewentualne dofinansowanie działalności TFI, gdyby jego działalność przynosiła straty lub gdyby TFI nie spełniało wymogów ustawowych, jest nierzetelna, niekompletna;
 • analiza ekonomiczno-finansowa możliwości prowadzenia działalności TFI przez okres roku, jest nierzetelna, niekompletna, zbyt ogólna, zawiera niespójne dane, sprzeczne z informacjami zawartymi w innych dokumentach, w szczególności w odniesieniu do kosztów obciążających TFI lub źródeł przychodów TFI, co uniemożliwia właściwą ocenę założeń biznesowych TFI oraz spełniania przez TFI wymogów kapitałowych określonych Ustawą o Funduszach;
 • dokumenty załączone do wniosku, w tym dokumenty finansowe TFI, nie uwzględniają wszystkich wymogów określonych właściwymi przepisami prawa;
 • dokumenty załączone do wniosku są ze sobą niespójne, występuje rozbieżność między treścią wniosku a informacjami zawartymi w załączonych do niego dokumentach;
 • przedmiot działalności TFI opisany w statucie tego podmiotu jest sprzeczny z Ustawą o Funduszach;
 • przedstawiony przez wnioskodawcę opis procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu zarządzanych funduszy jest zbyt ogólny, niekompletny, nie prezentuje kto uczestniczy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, kto jest za nie odpowiedzialny, jaki jest tryb ich podejmowania i dokumentowania;
 • polityka zarządzania ryzykiem nie uwzględnia specyfiki i zakresu działalności prowadzonej przez TFI, w szczególności łącznej wartości aktywów zarządzanych funduszy, a także rodzaju aktywów i stopnia złożoności polityki inwestycyjnej zarządzanych funduszy;
 • system nadzoru zgodności działalności z prawem nie uwzględnia rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez TFI, w szczególności rodzaju zarządzanych funduszy i wielkości ich aktywów;
 • struktura organizacyjna TFI jest skonstruowana w sposób niezrozumiały, nie zawiera wyraźnego podziału funkcji, zadań, odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych między poszczególnymi osobami zatrudnionymi w TFI, co może generować nieprawidłowości w wykonywaniu czynności przez poszczególne osoby oraz prowadzić do powstawania konfliktów interesów;
 • TFI nie dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi posiadającymi wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania czynności w ramach działalności TFI;
 • TFI nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, systemami informatycznymi, zapleczem lokalowym do wykonywania czynności w ramach działalności TFI.