Sposób przyjmowania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych

data aktualizacji

KNF przyjmuje informacje o nieprawidłowościach w działalności nadzorowanych podmiotów.

Przekazywane informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych stanowią bardzo ważne źródło informacji na temat funkcjonowania rynku finansowego.
Otrzymane informacje są wykorzystywane do analizy praktyk rynkowych i podejmowania działań mających na celu eliminowanie ewentualnych praktyk naruszających przepisy prawa lub/i interesy klientów. Informacje o nieprawidłowościach wraz z zawartymi w nich danymi osobowymi mogą zostać wykorzystane w ramach prowadzonych działań nadzorczych, w tym mogą zostać przekazane do podmiotu podlegającego nadzorowi KNF, którego dotyczy zgłoszona sprawa. 

UWAGA!
Jeżeli osoba zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące działalności nadzorowanych podmiotów nie wyraża zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotu nadzorowanego powinna taką informację zawrzeć w treści korespondencji.

Zgłoszenia prosimy kierować do Departamentu Praktyk Rynkowych:

 1) w formie pisemnej:

 • drogą listowną na adres: ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa
 •  osobiście w kancelarii urzędu (adres j.w.) 

2) drogą elektroniczną: 

UWAGA!

Nie ma możliwości przekazania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych ustnie, do protokołu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym oraz pełnomocników tych osób, o ile zostali ustanowieni.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 20. Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
 2. Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iod@knf.gov.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora. Dane IOD znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/dane_teleadresowe
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze zgłoszoną informacją o nieprawidłowościach w zakresie podejmowania przez KNF działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 298, z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazane do podmiotów, których dotyczy złożona przez Panią/Pana informacja o nieprawidłowościach, chyba, że nie wyraził/a Pani/Pan na to zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym niż wskazane w pkt 5 podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.