Działalność BUP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Biuro usług płatniczych (BUP) uprawnione jest do świadczenia wyłącznie usługi przekazu pieniężnego. Usługę tę może świadczyć wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz świadczenia usługi przekazu pieniężnego BUP może prowadzić inną działalność gospodarczą jako hybrydowe biuro usług płatniczych. Oznacza to, że BUP może także:

1. świadczyć ściśle powiązane ze świadczeniem usług płatniczych usługi dodatkowe, takie jak:

a. usługi wymiany walut,

b. usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej,

c. usługi przechowywania i przetwarzania danych;

2. prowadzić systemy płatności;

3. prowadzić inną działalność gospodarczą.

BUP może prowadzić swoją działalność za pośrednictwem agentów, tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, działających w imieniu i na rzecz BUP wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych. W celu prowadzenia działalności, BUP może tworzyć też oddziały (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie części działalności, wykonywane poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności BUP. Dane dotyczące agentów i oddziałów BUP zamieszczane są w rejestrze dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego.