Dla Autorów i Recenzentów

data aktualizacji

W dostępnych poniżej zakładkach znajdują się szczegółowe informacje dla autorów zgłaszających teksty naukowe do publikacji oraz informacje dla recenzentów. 

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi informacjami, które pomogą we właściwym przygotowaniu tekstu, zgodnie z ustalonymi wymogami formalnymi i redakcyjnymi. 

1. Redakcja przyjmuje oryginalne i niepublikowane wcześniej teksty o charakterze naukowym z zakresu problematyki rynku finansowego, w tym nadzoru nad rynkiem finansowym. Tekst może mieć w szczególności formę artykułu naukowego, glosy, recenzji lub komunikatu z badań.

2. Nadesłane teksty są wstępnie oceniane ze względu na oryginalność problematyki, wartość naukową oraz zgodność z profilem czasopisma.

3. Tekstów nadesłanych Redakcja nie zwraca. 

4. Wstępnie zakwalifikowane do publikacji teksty są poddawane sprawdzeniu przez system antyplagiatowy. 

5. Teksty do publikacji, poza komunikatami z badań, uchwałami Komisji Nadzoru Finansowego oraz stanowiskami KNF i UKNF, są recenzowane niezależnie od siebie przez dwóch recenzentów zewnętrznych, zgodnie z przyjętą procedurą recenzowania.

6. Redakcja wymaga od autorów respektowania zasad etyki i rzetelności naukowej zgodnie z przyjętymi „Zasadami etyki publikacyjnej”. Redakcja podkreśla, iż jako przejawy nierzetelności naukowej traktowane są przypadki:

1) tzw. ghostwriting – który ma miejsce wówczas, gdy ktoś, kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia swojego udziału jako jeden z autorów, ani nie wskazuje się jego roli w jakikolwiek inny sposób

2) tzw. guest authorship – który ma miejsce wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on wskazywany jako autor lub współautor

7. Do przesłanego tekstu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z wymaganymi oświadczeniami, według obowiązującego wzoru. 

8. Zgłoszenie tekstu naukowego jest nieodpłatne. Autor nie ponosi także żadnych kosztów związanych z poddaniem tekstu sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, recenzowaniem lub poddaniem redakcji naukowej i językowej

9. Za opublikowany tekst autorowi przysługuje wynagrodzenie.

10. Tekst powinien być zgodny z ustalonymi wymogami formalnymi i redakcyjnymi. 

11. Zgłoszenia tekstu do publikacji należy dokonać w postaci elektronicznej na adres: redakcja@knf.gov.pl

Dokumenty i formularze dla autorów do pobrania: 

Wymogi formalne i redakcyjne dla tekstów naukowych 

Formularz zgłoszeniowy dla autorów wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych