Wielosektorowy projekt na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych w ramach alokacji Środki Przejściowe 2005 - Komisja Nadzoru Finansowego

Projekty pomocowe UE

Wielosektorowy projekt na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych w ramach alokacji Środki Przejściowe 2005

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 2 sierpnia 2006 r., w ramach alokacji programu “Środki Przejściowe 2005”, Urząd Komisji został beneficjentem wielosektorowego projektu na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych Wzmocnienie ochrony ofiar wypadków w świetle dyrektyw komunikacyjnych, poprzez przeprowadzenie analizy funkcji i zadań poszczególnych instytucji rynku ubezpieczeń.

Głównym celem projektu pomocy technicznej było podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników organu nadzoru w zakresie europejskich rozwiązań dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, w tym taryfikacji ubezpieczeniowej, oceny ryzyka oraz opracowywania przepisów technicznych.

Projekt zakładał ponadto wsparcie instytucji polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, m.in. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, poprzez zapoznanie ich z najlepszymi praktykami i doświadczeniami innych państw członkowskich UE w zakresie dostosowania prawa krajowego w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych do prawodawstwa unijnego.

Pierwsza część projektu obejmowała sześć dwudniowych modułów szkoleniowych zarówno dla pracowników Urzędu KNF jak i polskich instytucji zaangażowanych w ramach pięciu unijnych dyrektyw komunikacyjnych. Uczestnikami seminariów byli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów.

W ramach drugiej części projektu zrealizowano szerokie działania edukacyjno-informacyjne, które miały na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków osób ubezpieczonych - potencjalnych ofiar wypadków drogowych wynikających z unijnych dyrektyw komunikacyjnych. Ponadto przeprowadzona kampania edukacyjna wskazywała obywatelom odpowiednie polskie instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie ich praw.

W ramach projektu zostały również opracowane i opublikowane na stronie internetowej Urzędu KNF i polskich instytucji zainteresowanych raport nt. rozwiązań zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie zasad taryfikacji, oceny ryzyka oraz opracowywania przepisów technicznych w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz analiza rozwiązań wynikających z przepisów dyrektyw komunikacyjnych, przyjętych przez państwa członkowskie. Dodatkowo Urząd KNF przygotował na swojej stronie internetowej nowy dział, poświęcony specjalnie problematyce unijnych dyrektyw komunikacyjnych w celu zapoznania odbiorców kampanii z ich prawami i obowiązkami wynikającymi z wdrożonych pięciu dyrektyw komunikacyjnych oraz wskazanie obywatelom odpowiednich polskich instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie ich praw.

Projekt został zakończony 31 maja 2008 r.