Mediacje dotyczące kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Podstawowe informacje na temat mediacji znajdują się na stronie MEDIACJA

Warianty procesów ugodowych

Proces mediacji prowadzonych za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska:

Etap 1. Wpływ umowy o mediację do Centrum Mediacji oraz wybór mediatora

Bank, z którym klient zawarł umowę takiego kredytu, umożliwia poprzez swój system bankowości elektronicznej złożenie wniosku o mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF (osoby, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej mają możliwość złożenia takiego wniosku w oddziale banku). Zgodnie z oczekiwaniem banków, wniosek o mediację muszą złożyć łącznie wszyscy kredytobiorcy, którzy zawarli pierwotną umowę kredytu. Należy podkreślić, że mediacja jest dobrowolna i może być prowadzona wyłącznie wówczas, gdy jej przyszli uczestnicy wyrażą na nią zgodę (w formie umowy o mediację). Zgoda banku na mediację oznacza zawarcie umowy o mediację. 

Po zawarciu umowy o mediację jest ona przekazywana przez bank do Centrum Mediacji i rejestrowana w bazie prowadzonych spraw. Następnie sprawa zostaje przekazana do wskazanego przez strony mediatora. 

Uwaga: jeśli strony nie wybiorą zgodnie mediatora lub żadna ze stron go nie wskaże, sprawa zostaje przekazana do Prezesa Sądu Polubownego w celu wyznaczenia mediatora z listy, co może wydłużyć proces rozpoczęcia mediacji.

Lista mediatorów

Etap 2. Otrzymanie przez mediatora sprawy do mediacji

Mediator zapoznaje się z dokumentacją sprawy i sprawdza wszelkie okoliczności pod kątem swojej bezstronności co do prowadzenia danej sprawy. Mediacja, po zaakceptowaniu przez strony, może być prowadzona w całości lub częściowo przy wykorzystaniu telefonu lub komunikatora internetowego.

Etap 3. Kontakt mediatora ze stronami i indywidualne rozmowy ze stronami 

Mediator kontaktuje się z uczestnikami mediacji - pełnomocnikiem banku, a także z klientem banku lub wyznaczonym przez niego pełnomocnikiem w celu ustalenia przebiegu mediacji i przeprowadzenia indywidualnych rozmów dotyczących postępowania. Mediator informuje strony o zasadach mediacji i wyznacza termin pierwszej wspólnej rozmowy mediacyjnej. Na wniosek uczestnika mediacji, który zna zasady mediacji, mediator może zrezygnować z indywidualnej rozmowy – oddzielnie z każdą stroną.

(Strony otrzymują wygenerowany automatycznie komunikat o wyznaczeniu pierwszego terminu rozmowy mediacyjnej).

Etap 4. Przebieg mediacji

Kolejny etap to wspólna rozmowa mediacyjna, podczas której strony w obecności mediatora omawiają kwestie sporne i wypracowują najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania. Mediator inicjuje kontakt ze stronami  i rozpoczyna rozmowę mediacyjną, która może trwać ok. 1 – 2 godziny. Sesji mediacyjnych może być kilka, w zależności od przebiegu rozmów i dokonywanych ustaleń. Ostateczne decyzje w sprawie, mogą też być komunikowane drogą elektroniczną (np. mailowo). W razie potrzeby zawsze możliwy jest kontakt z mediatorem ze strony uczestnika mediacji.

Na każdym etapie mediacji jej uczestnicy mają prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. 

Należy pamiętać, że mediator pomaga stronom w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych. Nie narzuca on sposobu rozwiązania konfliktu, który zależy wyłącznie od stron mediacji. Mediator ma zagwarantować właściwy przebieg mediacji, stworzyć miejsce do bezpiecznej i rzeczowej rozmowy o konflikcie. W sytuacji patowej lub eskalacji konfliktu zadaniem mediatora jest podtrzymanie dialogu stron. Mediator może, m.in. poprzez zadawane pytania, pomóc stronie w uporządkowaniu argumentacji i sformułowaniu oczekiwań, a także propozycji ugodowych. Mediator na zgodny wniosek stron może, ale nie musi, wskazać możliwe sposoby rozwiązania sporu. Propozycje te nie są dla stron wiążące.

Etap 5. Uzgodnienia mediacji

Bank przedstawia propozycję ugodową, do której klient banku powinien się odnieść. Klient banku może przedstawić własne propozycje rozwiązania sporu. Wszelkie propozycje ugodowe podlegają uzgodnieniom. Klient banku może prosić o wyjaśnienie postanowień projektu ugody, jeżeli są dla niego niejasne. Jeżeli uczestnicy wypracowali w trakcie mediacji satysfakcjonujące obie strony porozumienie, to zawierana jest ugoda, która musi być podpisana przez strony lub ich pełnomocników. Zgodnie  z ustaleniami, ugoda ma być podpisywana w postaci papierowej lub elektronicznej. Klient banku podpisuje ugodę jako pierwszy i  przekazuje ją do banku. Po podpisaniu ugody przez obie strony, bank przekazuje jeden jej egzemplarz klientowi banku, a drugi  do Centrum Mediacji. Ugoda może być również podpisana w oddziale banku, szczegóły w tym zakresie klienci otrzymają bezpośrednio od banku.
W przypadku braku porozumienia, mediacja zostaje zakończona protokołem z mediacji informującym, że strony nie zawarły ugody.

Etap 6. Protokół z mediacji

Kiedy podpisana przez strony ugoda wpłynie do Centrum Mediacji, bądź gdy strony nie doszły do porozumienia, mediator przygotowuje protokół z mediacji i przekazuje go uczestnikom mediacji.
Po otrzymaniu protokołu przez strony, postępowanie mediacyjne w Centrum Mediacji zostaje zakończone.

Etap 7. Zatwierdzenie ugody

Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu powszechnego z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Zatwierdzenie przez sąd powszechny ugody zawartej przed mediatorem następuje na wniosek strony, wtedy też mediator przekazuje do tego sądu protokół z mediacji. Co najważniejsze, ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ponadto, po nadaniu jej klauzuli wykonalności, jest ona tytułem wykonawczym. 

Istotne informacje dodatkowe

Opłata za mediację, dotyczącą umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska wynosi 500 zł, niezależnie od liczby współkredytobiorców. Opłatę wnosi kredytodawca (bank). 

Poza opłatą pokrywaną przez kredytodawcę (bank) uczestnicy mediacji nie ponoszą innych kosztów związanych z przeprowadzeniem mediacji. 

Koszty wynagrodzenia mediatora pokrywa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Aktualny status mediacji dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska prowadzonych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF można sprawdzić wchodząc na stronę https://statusmediacji.knf.gov.pl

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do mediacji zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami zawartymi na stronach internetowych banków: 

_________________________________________

Dane statystyczne opisujące marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził wyliczenia, których wyniki pomocniczo mogą być wykorzystane w procesie zawierania ugody dotyczącej walutowego kredytu mieszkaniowego, zgodnej z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dane statystyczne dotyczą marży ponad średnią wartość WIBOR® dla miesiąca udzielenia walutowego kredytu mieszkaniowego.

Informacja dotycząca danych statystycznych opisujących marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych

Grafika proces mediacji

Do pobrania

Mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF

plik .pdf, 547,6kB
Pobierz

Przykładowy wzór pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w postępowaniu mediacyjnym przed Sądem Polubownym przy KNF w sprawie dotyczącej kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska

plik .pdf, 180kB
Pobierz