Arbitraż - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wynikiem postępowania arbitrażowego jest wiążące rozstrzygnięcie sporu w drodze wyroku Sądu Polubownego.

Sąd Polubowny oferuje dwie formy postępowań w ramach działalności Centrum Arbitrażu: postępowanie arbitrażowe i uproszczone postępowanie arbitrażowe. Co do zasady uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, zaś wszelkie pisma wymagane w tym postępowaniu doręczane są drogą elektroniczną.

Ze szczegółami dotyczącymi arbitrażu można zapoznać się w opracowaniu: O arbitrażu (plik PDF)

Postępowanie arbitrażowe przed Sądem Polubownym zbliżone jest do postępowania przed sądem powszechnym, dlatego skierowanie sporu na drogę postępowania arbitrażowego powinno być poprzedzone wnikliwą analizą sprawy pod względem stanu faktycznego i obowiązujących przepisów prawa. Do zainicjowania takiego postępowania konieczne jest w szczególności przygotowanie pozwu, który powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie Sądu Polubownego. Wyrok Sądu Polubownego jest wiążący i co do zasady  ostateczny. W razie  wątpliwości co do zasadności skierowania sporu na drogę postępowania arbitrażowego, problemów z przygotowaniem wymaganych dokumentów, czy trudności z samodzielnym występowaniem w sprawie, wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnej. Strona postępowania arbitrażowego na każdym etapie tego postępowania ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną.

Warunkiem rozpoczęcia arbitrażu jest wyrażenie zgody na postępowanie arbitrażowe przez obie strony sporu. 

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie (zawierając umowę zapisu na sąd polubowny) bądź zwracając się do Sekretarza Sądu Polubownego z wnioskiem o zapytanie drugiej strony, czy wyraża ona zgodę na rozstrzygnięcie sporu w drodze postępowania arbitrażowego lub uproszczonego postępowania arbitrażowego. Najłatwiej można to uczynić, przesyłając na adres Sądu Polubownego wypełniony formularz umowy zapisu na postępowanie arbitrażowe lub uproszczone postępowanie arbitrażowe.

Pliki do pobrania: formularz umowy zapisu na postępowanie arbitrażowe oraz formularz umowy zapisu na uproszczone postępowanie arbitrażowe 

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu, wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź braku zgody na polubowne rozwiązanie sporu w drodze arbitrażu. W przypadku niewyrażenia zgody przez drugą stronę na postępowanie arbitrażowe, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Przed uzyskaniem zgody drugiej strony sporu na rozwiązanie sporu w drodze arbitrażu bądź arbitrażu uproszczonego prosimy nie dokonywać opłaty za postępowanie przed Sądem Polubownym.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF.