Lista mediatorów - Komisja Nadzoru Finansowego

Wybierz zakres
Dorota Ślażyńska-Kluczek
Biegły rewident, specjalista w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Pracowała jako audytor w KPMG Sp. z o.o. W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora bankowego i sektora fintech. Współpracuje z międzynarodowymi grupami Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie nadzoru nad podmiotami rynku finansowego. W ramach EBA przygotowuje międzynarodowe wytyczne dla sektora i raporty z badań podmiotów podlegających nadzorowi, ponadto konsultuje projekty Banku Światowego. Posiada wiedzę w zakresie krajowych i międzynarodowych zasad rachunkowości, audytu, finansów przedsiębiorstw. Prowadziła seminaria w ramach inicjatywy CEDUR – warsztaty dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, instytucji ochrony praw konsumentów, środowiska szkolnego i akademickiego.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Anna Wideł
Od 2006 r. wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze, sądowe i pozasądowe. Członek Polskiego Centrum Mediacji. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu mediacji gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Katarzyna Romaniuk
Adwokat. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Uprawnienia mediatora zdobyte w 2010 roku w Szkole Mediacji przy Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów. Od 2018 roku stały mediator sądowy wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie. Od 21 grudnia 2021 roku wpisana na listę mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się m.in. w szeroko rozumianych mediacjach cywilnych i gospodarczych oraz mediacjach z zakresu prawa bankowego, a w szczególności kredytów udzielanych w walucie frank szwajcarski (CHF).
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Beata Tworkowska
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, którego misją jest działanie na rzecz pokoju na świecie, poprzez dążenie do zawarcia porozumienia, w każdej prowadzonej mediacji, aby wszystkie strony konfliktu były usatysfakcjonowane. Osoba odpowiedzialna i dobrze sprawdzająca się w sytuacjach kryzysowych. Działająca w oparciu o komunikację porozumienia bez przemocy. W pracy kieruje się zasadą „Fortier in re, suaviter in modo”, co oznacza, aby sprawy trudne załatwiać zdecydowanie, co do rzeczy ważnych i łagodnie, jeśli chodzi o sposób.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Martyna Szeląg
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, na którym uzyskała tytuł magistra prawa, a także magistra administracji. Obecnie pracuje w UKNF w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Specjalizuje się w regulacjach z zakresu prawa ubezpieczeniowego, karnego i administracyjnego.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Rafał Niedbała
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne oraz Podyplomowego Studium dla Analityków Bankowych SGH. Od 14 lat związany z UKNF, gdzie aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, PKO/Handlowy PTE S.A. oraz podmiotach świadczących usługi agenta transferowego.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Tomasz Owczarczyk
-
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Mateusz Gierczak
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wieloletni nauczyciel mediacji i negocjacji. Od 2013 r. zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Na co dzień zajmuje się sprawami cywilnymi, rodzinnymi, gospodarczymi i pracowniczymi. Propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami poprzez stronę www.mediatorpowszechny.pl
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Krzysztof Urban
Krzysztof Urban - ma talent w znajdowaniu kompromisowych rozwiązań, potrafi cierpliwie wysłuchać obie strony, by wspólnie określić korzyści oraz ustępstwa zmierzające do zawarcia ugody. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz w Gdyńskim Centrum Mediacji. Ponadto mediator i doradca obywatelski obsługujący Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych, Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji na terenie powiatów starogardzkiego, kwidzyńskiego, sztumskiego. Zajmuje się także świadczeniem indywidualnych usług w zakresie mediacji zdalnej oraz mediacji bezpośredniej w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych. Z wykształcenia historyk, pasjonat odtwórstwa historycznego w szczególności Husarii.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Anna Janicka
Adwokat, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi od 2007 r. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ukończyła studia podyplomowe negocjacje i mediacje biznesowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Prawa i Administracji. Jako stały mediator sądowy jest wpisana na listy stałych mediatorów Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Joanna Mazur
Radca prawny pełniący obowiązki kierownika w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wieloletni pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw wielowątkowych o skomplikowanym charakterze. Prowadziła postępowania administracyjne wobec podmiotów ze wszystkich sektorów rynku finansowego. Posiada przekrojową wiedzę z zakresu działalności podmiotów rynku finansowego i znajomość różnic funkcjonowania podmiotów na rynkach: bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Biegle porusza się w zakresie przepisów procedury administracyjnej, w tym procedur związanych z postępowaniami o charakterze nadzwyczajnym.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Mateusz Dyśko
Radca prawny i doradca podatkowy świadczący swoje usługi w kancelarii prawnej skoncentrowanej na obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. W pracy zawodowej świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, przygotowywaniu i analizie umów gospodarczych, przeprowadzaniu zmian w strukturach spółek handlowych oraz doradztwie podatkowym. Mediator posiada doświadczenie w sprawach z udziałem podmiotów rynku finansowego, w szczególności dotyczących klauzul abuzywnych w umowach o charakterze ubezpieczeniowym i inwestycyjnym, szkód majątkowych oraz szkód osobowych powstałych na skutek: błędów medycznych, wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych. Absolwent i stypendysta wydziału prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo kształcił się również na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen w Holandii oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Szymon Kubacki
Od 2010 r. jest adwokatem, a obecnie radcą prawnym. Jego praktyka zawodowa rozwinęła się wokół zamówień publicznych. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję arbitra w Urzędzie Zamówień Publicznych. W swojej karierze zawodowej prowadził obsługę prawną głównie podmiotów publicznych, m.in.: ministerstw, gmin, jednostek publicznych. Reprezentował wiele osób fizycznych i prawnych. Obecnie pracuje jako ekspert w UKNF w Departamencie Compliance w Zespole postępowań w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Katarzyna Luty-Mazur
Prawnik i mediator, ur. w 1988 r. w Lublinie. W 2012 r. uzyskała tytuł magistra prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2012 – 2014 ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. uczęszcza na seminarium doktorskie na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo związana z Kancelarią Adwokacką w Lublinie. Od 2013 r. zrzeszona jako mediator w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie, gdzie pełni funkcje członka zarządu, jak również wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w specjalizacji spraw cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych oraz rodzinnych. Od 2017 r. współpracuje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. jako mediator w procesie negocjacji z właścicielami nieruchomości w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w mediacji ze względu na szerokie spektrum przeprowadzonych spraw, jak również stara się badać proces mediacji w ramach pracy naukowej.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Cezary Leszek Jezierski
Radca prawny od 1996r. Były sędzia gospodarczy. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem instytucji finansowych. Prowadzi mediacje w Ośrodku Mediacji przy OIRP w Warszawie,  Olsztynie oraz w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Jest mediatorem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. W praktyce mediacyjnej koncentruje się na prawie szkodach majątkowych, osobowych, lokatach, podziale majątku, prawie przewozowym, budowlanym, umowach handlowych i prawie spółek.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Michał Talaga
Mediator w sprawach gospodarczych i cywilnych od 2010 r. Wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Trener komunikacji interpersonalnej i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Doświadczenie w m.in. w obszarze telekomunikacji, bankowości, IT, produkcji i logistyki. 
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Marcin Drzewicki
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie podjął aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2018 roku. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe Podatki i Prawo Podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w 2019 roku, specjalizując się w sprawach: gospodarczych, cywilnych i transgranicznych. Przeprowadza mediacje sądowe oraz pozasądowe, jak i również współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie należy do mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Stale podnosi kwalifikacje i kompetencje szkoląc się z zakresu mediacji oraz alternatywnych form rozwiązywania sporów. Odbył szkolenia z dziedziny kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, jak również szkolenia z mediacji na gruncie tychże kredytów. Nieprzerwanie od 2018 roku prowadzi z powodzeniem Kancelarię Prawną, która specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie handlowym, prawie finansowym, prawie cywilnym oraz przeprowadzaniu mediacji. Został powołany na mediatora Sądu Polubownego przy KNF.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Piotr Nowak
Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, doświadczony mediator, trener mediacji, Sekretarz Generalny Sądu Polubownego przy PGRP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był odpowiedzialny za utworzenie i organizację Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy PGRP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie mediacyjne. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora oraz wykłady dla aplikantów radcowskich. W latach 2006-2016 naczelnik Wydziału Praktyk Rynkowych w KNF oraz Sekretarz Sądu Polubownego przy KNF. W obszarze rynku finansowego specjalizuje się w mediacjach z zakresu rynku ubezpieczeniowego i bankowego.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 17 ust. 1b Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, mediator nie prowadzi tego typu mediacji
Anna Sałata
Mediatorka, psycholożka. Absolwentka Uniwersytetu SWPS na wydziale Psychologii, studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji. Współpracowała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. jako mediatorka w procesie negocjacji z właścicielami nieruchomości w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej. Mediatorka Polskiego Centrum Mediacji, wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowych w Warszawie.
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje
Michał Kamiński
Starszy specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Członek ESMA Benchmarks Network oraz Kolegium Nadzorczego ds. EURIBOR. 10 lat doświadczenia na rynku finansowym, od 6 lat zaangażowany w tematy związane ze wskaźnikami referencyjnymi i ich stosowaniem przez podmioty nadzorowane w umowach kredytowych oraz instrumentach finansowych. W przeszłości zaangażowany w prace kolegium nadzorczego ds. LIBOR. Bogate doświadczenie międzynarodowe - były sekretarz Grupy Nadzorów Bankowych z Europy Środkowej i Wschodniej (BSCEE) oraz były członek Komitetu ds. innowacji finansowych ESMA (FISC). Zaangażowany w nadzór bieżący nad administratorami wskaźników referencyjnych. W pracy w UKNF bierze udział w pracach związanych z analizą ekspozycji portfeli kredytowych banków na wskaźniki referencyjne, w tym na zagraniczne wskaźniki referencyjne stosowane w ramach walutowych umów kredytowych. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radboud School of Management na Radboud Universiteit w Nijmegen (Holandia). Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu polityki pieniężnej oraz fiskalnej organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył szereg szkoleń z zakresu nadzoru bankowego, w tym organizowanych przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (Fed) oraz Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (ERA).
Status mediatora Dostępny
Informacja dotycząca możliwości prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Zgodnie z § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu polubownego przy KNF, mediator może prowadzić tego typu mediacje