Aktualności SP przy KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Przyznanie wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji"

Data aktualizacji:

Kapituła wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" w składzie: 

 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • 3 mediatorów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF

przyznała wyróżnienie za rok 2021 następującym podmiotom: 

 • TUiR Warta SA
 • PZU SA
 • Vienna Life TU na Życie SA VIG
 • STU ERGO Hestia SA
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
 • InterRisk TU SA VIG 
 • Uniqa TU SA
 • TUiR Allianz Polska SA 
 • Compensa TU SA VIG 
 • Link4 TU SA 
 • Wiener TU SA VIG 
 • TUZ TUW
 • PKO Bank Polski SA
 • ING Bank Śląski SA

Wyróżnienie jest przyznawane za propagowanie przez instytucje finansowe idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami ich usług.

Gratulujemy wyróżnionym instytucjom i dziękujemy za aktywność oraz zaangażowanie w upowszechnianie polubownych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym. 

***

Idea mediacji i polubownego rozwiązywania sporów cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony podmiotów działających na rynku finansowym oraz ich klientów. 

W 2021 r. do Sądu Polubownego przy KNF łącznie wpłynęło 18 190 wniosków o przeprowadzenie mediacji. W 16 799 sprawach strony przystąpiły do mediacji.

W pierwszej połowie 2022 r., do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło 9 411 wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, z czego w 8 863 sprawach wyrażono na nie zgodę. 

W 2021 r. niemal 76 % mediacji zakończyło się zawarciem ugody, a w 2022 r., w przypadku ponad 69 % postępowań strony postanowiły o zawarciu ugody. 

W tej edycji wśród wyróżnionych, obok podmiotów sektora ubezpieczeniowego, znalazły się również podmioty sektora bankowego, zaangażowane w proces zawierania ugód dotyczących umów kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty innej niż waluta polska. 

Proces ten rozpoczął się w październiku 2021 r. z inicjatywy Przewodniczącego KNF. W jego ramach, banki oferujące w przeszłości kredyty indeksowane/denominowane do waluty innej niż waluta polska, mogą zwrócić się do Sądu Polubownego przy KNF o przeprowadzenie mediacji w celu wynegocjowania nowych warunków umowy kredytowej. Dotychczas, banki przekazały do Sądu Polubownego przy KNF 24 378 umów o mediację, z czego w 15 674 sprawach strony już zdecydowały o zawarciu ugody. 

Jak wskazują powyższe liczby, mamy do czynienia ze znaczącym zainteresowaniem metodami polubownego rozwiązywania sporów. Mediacje prowadzone w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, w większości przypadków, kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu. 

Jacek_jastrzebski_podczas_uroczystosci_przyznania_wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji Aleksander_Chlopecki_podczas_uroczystosci_przyznania_wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji Przyznanie_wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji Przyznanie_wyroznienia-Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji Uczestnicy_uroczystosci_wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji