Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa - Komisja Nadzoru Finansowego