Pomoc techniczna dla UKNF w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Inicjatywy pomocowe na rzecz wsparcia zdolności i kompetencji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce (w latach 2018-2021)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego został beneficjentem pomocy technicznej finansowanej ze środków unijnego Programu Wspierania Reform Strukturalnych - PWRS na lata 2017-2020 (Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020).

Program Wspierania Reform Strukturalnych (PWRS) był nową inicjatywą Komisji Europejskiej, przyjętą rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 maja 2017 r. Celem ogólnym Programu było wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich. Program skierowany został do instytucji krajowych – przede wszystkim ministerstw, jednostek centralnych oraz samorządów i miał zapewnić wsparcie przy wprowadzaniu reform strukturalnych. Wśród obszarów, w których możliwe było uzyskanie wsparcia, zostały ujęte polityki dotyczące sektora finansowego. Kontynuacją Programu Wspierania Reform Strukturalnych jest Instrument Wsparcia Technicznego w ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE 2021-2027. Za centralne zarządzanie obydwoma Programami odpowiada  Dyrekcja Generalna do spraw wspierania reform strukturalnych Komisji Europejskiej (ang. Directorate General - Reform – Structural Reform Support). W Polsce rolę krajowego koordynatora Programu pełni ministerstwo właściwe ds. rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Dalsze informacje dostępne pod poniższymi linkami:

W ramach czterech rund naboru wniosków ze środków PWRS, UKNF trzykrotnie uzyskał wsparcie na działania pomocowe mające na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego Urzędu w celu sprostania nowym zadaniom nadzorczym wynikającym z wdrożenia prawa UE, wsparcie dla szerszego rozwoju FinTech w Polsce (wspólny projekt z Ministerstwem Finansów) oraz wzmocnienie nadzoru ubezpieczeniowego.
Zakres  zatwierdzonej dla UKNF pomocy technicznej na rzecz wsparcia zdolności i kompetencji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, objął następujące działania pomocowe: